Ach, běda Bohem vybraným k jeho službě v posledních dnech, neboť nebudou bdělí mého volání

Neděle, 30. března 2014 v 20:00

Má vroucně milovaná dcero, nesmíte nikdy má slova brát jako samozřejmost, protože je dostáváte jako skutek velké milosti. Nedostávají se světu jako člověkem zasloužené, ale spíš že lační po Slovu.

Každý dar člověku, na přímluvu mé Matky od mé smrti na kříži, měl pomoci hříšníkům připravit se na Velký den. Má Matka odpověděla na Boží vůli mého Otce, když porodila Mne, Spasitele a Vykupitele světa. Následně byla ustanovena přímluvkyní mezi člověkem a dokonalou Boží spravedlností. Je její úlohou přimlouvat se za hříšníky, aby je varovala a připravila je přijmout Mě, jejího Syna, v Poslední den.

Každé jedno zjevení mé milované a Blahoslavené Matky, které se ve světě uskutečnilo, bylo z pověření mého Otce. Vše, co předpověděla, se nyní stane, vše, co vyhlásila a bylo zapomenuto většinou mých posvěcených služebníků, kteří se rozhodli ignorovat její varování.

Ach, běda Bohem vybraným k jeho službě v posledních dnech, neboť nebudou bdělí mého volání. Hluší a slepí budou následovat rozředěnou verzi Knihy mého Otce a místo ovoce, které byli povoláni nést, se z jejich úst nepohrne nic než shnilé plody. Nadutí a arogantní, odmítli přímluvy mé Matky, její zjevení a výzvu shromáždit se, aby je uvedla do moudrosti nebeské hierarchie, kde Pravda vládne jako Král. Pravda se jim vyhnula, a místo aby padli na tvář v čiré pokoře před Božím trůnem, následují pravidla člověka – chybujícího člověka – neznajícího pravdu slibu, který dal Bůh svým dětem.

Dnešní svět možná udělal velké pokroky v lékařství, technologii a v poznání, ale prodal moudrost toho, co je nutné ke vstupu do mého království, za peníze, bohatství a moc. Všechny věci tohoto světa – peníze, moc, vlastnictví, vysoká postavení ve vládě – jsou ničím v mých očích. Mohu je smést jediným šmahem ruky. Uctívání lidského vědění a pokroky ve vědě jsou bezcenné, neboť ty nepocházejí od vás – jsou to vlohy dané člověku Bohem, kvůli jeho lásce ke svým dětem. Kdyby vám je vzal, spolu s materiálním pohodlím, které máte, co by vám pak zbylo? Nic.

Ti, kdo Mě skutečně znají, se nebudou o nic starat, protože vědí, že když jsou moji, dosáhnou pomoci, pokud Mi budou zcela důvěřovat, poněvadž vědí, že bych je nikdy neponechal sobě samým. Proč tedy vyhledáváte věci, které nejsou ode Mne – věci, které vás nikdy neuspokojí? Čím více Mě odmítáte a vyhledáváte plané sliby, tím více se budete cítit osamělí, zatímco přichází čas, abych oddělil plevy od zrna.

Jedinou volbu, kterou můžete udělat, je stát se pravým dítětem Boha, bez Něhož nejste nic. Není to, kdo jste, jaké postavení zaujímáte ve svém životě, jakou úlohu hrajete, co se počítá. Jedině proto, že jste milováni Bohem, budete zachráněni. Nikdo není hoden stát přede Mnou. Nikdo nemá tak čistou duši, aby mohl dosáhnout svatosti. Nikdo z vás nemůže být pozvednut do mého království svými zásluhami. Je to jen pro mé milosrdenství, že budete učiněni hodni žít věčný život.

Váš Ježíš