Ach, jakou by mi udělalo radost, kdyby se ke Mně obrátili ve vánoční den

Pondělí, 22. prosince 2014 v 20:45

Má vroucně milovaná dcero, toto je poselství pro svět, pro vánoční den. Když už všichni oslavujete moje narození, dovolte Mi vstoupit vám do srdce v tento výjimečný den – neboť tento den je mým dnem.

Pozvěte Mě do svého domova jako vítaného hosta a představte Mě těm z vaší rodiny, přátelům a sousedům, kteří už možná na Mne zapomněli. Vánoce jsou sice k mé oslavě, ale Já jsem přitom ignorován uprostřed všeobecného veselí. Nechejte si zmínkou o Mně potěšit srdce, přinést radost a naději do budoucnosti – té budoucnosti, kterou jsem vám zajistil ode dne svého zrození.

Těm, kteří Mě už nemají v úctě, připomeňte lásku, kterou k nim mám a jak toužím být opět součástí jejich života. Ach, jakou radost by Mi udělalo, kdyby se ke Mně obrátili ve vánoční den. Zahalil bych je do bezpečí svého božského útočiště a nenechal bych je už od sebe odloučit.

Moji milovaní následovníci, vy jste má rodina a Já jsem vaše rodina. Svým milosrdenstvím vás vezmu do náruče svého milovaného Otce, jenž vás vášnivě miluje laskavým rodičovským srdcem. Ach, jak jen On vás miluje a kolik radosti pociťuje, uznáváte-li Mne a voláte ke Mně o pomoc.

Jste pro Mne vším a má láska k vám je všezahrnující, vám nepochopitelná. Proto budu s horoucím soucitem a neúprosným odhodláním bojovat za každého z vás, abych vás zachránil před zlobou mých nepřátel. Střežím vaše duše s velkou žárlivostí a vybojuji dobrý boj, abych vás přivedl bezpečně do svého království. Bez ohledu na odpor proti Mně, kolik ponížení budou muset snášet křesťané pro Mé jméno, přestože vám můj protivník nachystá mnoho svádění – Já zvítězím v této bitvě o duše. To je skutečnost, neboť nic nemůže stát mezi Bohem a jeho dětmi, protože On to nedovolí. Člověk, který to zkusí, bude sražen. Nenávist bude zničena a lži budou odhaleny pro svou povrchnost, z níž byly vytvořeny. Pravda obstojí ve zkoušce času.

Brzy přijdu sjednotit děti Boha – jeho drahou rodinu. Pozdvihněte svá srdce, nenechejte si mými nepřáteli oslabit svého ducha a naděje nechť je vaše jediná myšlenka. Mějte naprostou důvěru v mé velké milosrdenství a buďte připraveni uvítat Mě, svého Spasitele a Vykupitele zpět do svého života. Radujte se, neboť mé sliby s sebou přinesou důvod k největší radosti. Tyto Vánoce budou radostné, neboť můj čas je blízko.

Váš milovaný Ježíš