Antikrist přijme své místo, protože k tomu bude vyzván

Neděle, 7. září 2014 v 19:30

Mé drahé děti, dávejte pozor na znamení času, až antikrist přijme své místo v církvi mého Syna, aby vám to bylo jasné, až to uvidíte.

Nevěřte ani na okamžik, že antikrist vrazí do církve mého Syna a zmocní se jí agresivně, silou. Motivován a veden samotným podvodníkem přijme antikrist své místo, protože k tomu bude vyzván.

Všechny úpravy v bohoslužebných knihách církve budou brzy oznámeny a zdůvodněny jako reakce na moderní svět, a tak musí být všezahrnující a vyhovující i jiným církvím a náboženstvím. Dojde-li ke změnám pravého Božího Slova a učení mého Syna, Ježíše Krista, stane se neplodným, neboť nebude zrcadlit Pravdu danou světu mým Synem.

Antikrist se stane populárním zprvu pro svou obratnost v politice. Pak obrátí svou pozornost na různá náboženství, ale hlavně se zaměří na křesťanství. Kristus je jeho největší nepřítel a předmět jeho nenávisti, takže jeho konečný cíl je zničit církev mého Syna. Církev bude různými způsoby postupně rozebrána, dříve než on, antikrist, bude vyzván, aby se angažoval. Zapojí se do rozhodování v plánu zavést nové jednotné světové náboženství. Všechny tyto změny – kde církev veřejně volala po sjednocení všech náboženství – se uskuteční, ještě než antikrist zaujme své místo na pozemském trůnu mého Syna. Pak bude šelmě uvolněna cesta, aby volně vešla do církve mého Syna, kde jí bude uděleno čestné místo. Nakonec bude oznámeno, že se stane vůdcem jednotného světového řádu a okázalá korunovace bude následovat.

Celý svět bude sledovat tuto událost, které se zúčastní politici, hodnostáři a celebrity a když na jeho hlavu bude vložena koruna, bude to, jakoby poslední hřeb byl zaražen do Těla mého Syna. V ten den bude katolická církev znesvěcena a mnozí biskupové a kněží uprchnou, protože tehdy pochopí, že předpověděná proroctví se odhalila před jejich očima.

Ode dne, kdy mu bude Boží stolec darován, antikrist bude předvádět velká hmatatelná znamení, která lidi přesvědčí o jeho svatosti. Antikrist – bude se říkat – nese znamení stigmat a bude viděn, jak léčí choré a smrtelně nemocné. Budou mu přiznávány velké zázraky a časem mnohé přesvědčí, že je Ježíš Kristus a že jeho vyzdvižení na vrchol této falešné církve je znamením Druhého příchodu. A přestože laici by mohli být odpovědni organizací jádra zbytku církve, pozůstatku církve založené mým Synem, budou to kněží, kdo ji od té doby povedou dál. Duch Svatý bude udržovat pravou církev během panování antikrista, a on a všichni nepřátelé mého Syna ji nikdy nepřemohou.

Pravda nikdy nezanikne. Slovo Boží, i když znesvěceno, nikdy nevyhasne. Církev nemůže zahynout, i když může být uvržena do pustiny. Dokonce i v její nejslabší hodině zůstane naživu, a bez ohledu na to, jak je církev mého Syna napadána, Bůh nikdy nedovolí, aby byla zničena.

Během oněch přicházejících dnů se nesmíte dát nikdy ovlivnit a přijmout takový podvod. Budete sváděni antikristem a on bude podporován nepřáteli církve mého Syna. Bude přijat falešnými vůdci v církvích a veleben pro své charitativní práce po celém světě. V mnoha zemích obdrží velké pocty a lidé budou mít jeho zarámované fotografie ve svých domovech. On, antikrist, bude zbožňován více než Bůh, ale bude to Boží ruka, která ho srazí do propasti spolu s těmi, kdo ukradli duše Božích dětí, když se účastnili na nezdařeném pokusu o zničení církve mého Syna.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy