Až Mě zapřou moji následovníci, kteří podlehnou přicházejícímu klamu, neznamená to, že by říkali „Nevěřím v Ježíše“.

Úterý, 7. ledna 2014 v 23:15

Má vroucně milovaná dcero, jen co věřící zvolá: Dost – už nesneseme pohled na vítězství zla nad dobrem – všechna bolest náhle skončí.

K očistě od zla je třeba, aby se jeho rozšíření nejdříve umožnilo. To je zkouška pro lidi se zlým srdcem, kteří budou přitaženi jako první. Jakmile se ponoří do prázdnoty zla, buď odolají bolesti vzniklé v duši, nebo se nechají unášet do nových hlubin, dál a dál od Božího království.

Duše věřících budou zkoušeny až do krajnosti a budou mučeny zmatkem, který přijde. Mnozí budou ve svých srdcích vědět, že to v co věřili, že je pravdivé a bylo blízké jejich srdci, už není považováno za Pravdu. A tak nebudou schopni se rozhodnout, co je ode Mne a co ne. Jejich víra bude rozpolcená a mnozí shledají, že jsou zapleteni do nového, lidmi vytvořeného učení, které nebudou vnímat jako správné. Budou mít pocit nepokoje a mnozí se nedokážou svěřit se svým strachem mým ustanoveným posvěceným služebníkům. Nebudou vědět, ke komu se obrátit, aby poznali Pravdu.

Budou muset být svědky veřejného prohlášení, které bude oslavovat hřích, kde se bude tvrdit, že lidé jsou slabí: Bůh ví, že člověk oslabený hříchem, je jen oběť. Místo toho, aby svědčili o hříchu v celé jeho ohavnosti, budou přinuceni odkývnout svůj souhlas a přijmout nové zákony, které budou zavedeny do církve. Bude od nich očekáváno, že uznají a budou respektovat nové zákony, které vyzvou všechny, aby měli úctu k lidské jedinečnosti a svému právu být, čím chcete, a dělat, co chcete.

Až Mě zapřou moji následovníci, kteří podlehnou přicházejícímu klamu, neznamená to, že by říkali „Nevěřím v Ježíše“. Ne, bude to znamenat toto: Vyberou si, které části z mých učení budou chtít věřit. Potom se rozhodnou, se kterými částmi nesouhlasí. Pak řeknou, že Ježíš by souhlasil s tímto novým výkladem, kdyby dnes chodil po zemi. Ach, jak málo se naučili, jak je pýcha rozdělí. Až na ně dopadne trest a poznání jak Mě urazili, budou křičet hrůzou, až stanou tváří v tvář vyměřené spravedlnosti.

V ten den, kdy Pravda bude odhalena, bude to jen díky modlitbám mé armády zbytku, že ti, kdo se sami zhanobili a bojovali proti Mně, svému milovanému Ježíši, který jim jen chtěl přinést milosrdenství – že budou zachráněni.

Váš Ježíš