Bez mého Světla není nic, jen temnota duše. Ani pokoj. Ani láska. Ani naděje. Ani život.

Úterý, 10. června 2014 v 12:05

Má vroucně milovaná dcero, lidé se mohou ptát, proč je důležité, aby oběť mše svaté byla zachována za každou cenu? Mše je ústřední bod mé přítomnosti – mé skutečné přítomnosti ve světě. Má přítomnost přináší současně život i Světlo. Přináší duši život a naplňuje ji jedinečnou milostí. Přináší s sebou Světlo – mé Světlo – které je mocnější než slunce. Jiskřička mého Světla stačí osvětlit místnost, která je v temnotě. Dokud má svatá eucharistie bude udržována ve velké slávě na oltářích mé církve, život bude přítomen. Bez ní zbude temnota. Nebudu-li přítomen, nebude Světlo. Bez mého Světla není nic, jen temnota duše. Ani pokoj. Ani láska. Ani naděje. Ani život.

Ať už vám budou ve jménu evangelizace a modernosti vnucena jakákoliv nová pravidla v mém jménu, vězte, že nebude-li má eucharistie nadále uctívána, jak by měla být a jak to bylo zamýšleno, můžete si být jisti, že nebude trvat dlouho, než zcela zmizí. V den, kdy k tomu dojde, nastane temnota, která sestoupí na zem. Neuvidíte ji, ale ucítíte ji v chladných srdcích lidí, neboť v té době se lidstvo změní. Jak bude mé přítomnosti ubývat, brány pekla budou otevřeny a antikrist zaujme mé místo v mé církvi. Bude to on, který není ze Mne, kdo usedne na trůn, jenž je právoplatně můj. A bude to před ním, k jeho nohám, kam padne na tvář má církev. To bude největší zrada na Mně, na vašem Ježíši, od chvíle, kdy Mě Jidáš předal mým nepřátelům, aby Mě ukřižovali.

Je to má církev, která bude pronásledována nejdříve a ti, kdo jsou slabí ve víře, vzdají hold šelmě. Budou to muži, kteří budou tvrdit, že zastupují mou církev – kteří Mě znovu ukřižují. Až podvodník prohlásí, že je Já, začnou tikat hodiny a za ohlušujícího zvuku rozdělující se oblohy a dunění hromu bude oznámen můj návrat. Svět pak pochopí pravdu mého slibu, že se vrátím, abych si konečně vyžádal své království a přinesl jednotu své církvi, své pravé církvi těch, kteří Mi zůstali věrni ve všech zkouškách a soužení.

Nic nemůže zvítězit nad mou církví, neboť pod mým vůdcovstvím a řízením zůstane neproniknutelná pro šelmu a všechny zrádce, kteří Mě zradí pro svůj osobní zisk.

Slyšte nyní můj slib. Vše, co jsem vám řekl, že se stane, se uskuteční. Vše, co jsem vám slíbil, se naplní. Vše, co je moje, bude vaše. Všichni patříte Mně. Držte se Mě jako o život, neboť bez mé ochrany upadnete v omyl a to by Mi zlomilo srdce. Neopouštějte Mě nikdy pro toho, kdo vás nenávidí. Já vás nikdy neopustím, protože vás příliš miluji. Táhnu vás k sobě a vy se přesto odtahujete. Proč? Čeho se bojíte? Cožpak nevíte, že patříte Mně a že je to přirozené právo od narození? Opírejte se o Mne, moji milovaní následovníci, neboť brzy se budete cítit ztraceni a nebudete vědět, kam se obrátit. A Já budu čekat, abych vám přinesl svou lásku a nabídl vám útěchu.

Pojďte. Nebojte se Mě. Přicházím jen s láskou, abych vám přinesl svůj pokoj.

Mé Světlo vám přinese prozření.

Má láska vám přinese naději.

Mé srdce vám přinese útěchu.

Mé ruce vás uzdraví.

Mé oči vás uvidí.

Mé rány vás přitáhnou.

Mé Tělo vás nasytí.

Má bolest je vaše.

Vaše bolest je moje.

Mé milosrdenství vás zachrání.

Mé Slovo je vaší cestou do mého království.

Váš Ježíš