Beze Mne by si smrt těla a duše vyžádala celé lidstvo

Úterý, 6. ledna 2014 v 19:30

Má vroucně milovaná dcero, když se člověk ke Mně obrací zády, velmi žalostně pláču, ale jsem trpělivý a odpouštějící. Odmítá-li mé Slovo a neprojevuje už lásku druhým, což by měl, má-li jít v mých stopách, působí Mi to velkou bolest. Přesto jsem trpělivý v naději, že se ke Mně vrátí. Když Mi člověk krade duše a zavede je do věčné temnoty, pak všechna odplata bude moje a Já na něho uvalím velký trest. Tento trest může být v podobě utrpení, které, má-li štěstí a přijme svůj úděl s pokorou, ho může zachránit.

Mé milosrdenství nezná hranic, jsem-li však hanoben velmi krutým jednáním páchaným na Božích dětech, mého hněvu bude třeba se bát. Vězte, že své nepřátele ztrestám, ale bude to k jejich vlastnímu dobru a pro spásu všech, s nimiž se stýkají. Dojde někdy konce to pohrdání Mnou, mým Slovem a plánem spásy, k jakému se snižují pyšní, arogantní a nevzdělaní lidé? Odpovědí je, že jejich zloba je nevyčerpatelná.

Ještě nikdy nebylo mezi lidmi tak málo lásky, jak je tomu dnes. Ani jediná duše, žijící ve světě, není imunní vůči vlivu ďábla. Ti, kdo se mylně domnívají, že jsou v mé přízni, ale s druhými jednají tvrdě, pocítí tíži mé ruky. Už mi dochází trpělivost, srdce mám těžké a moje touha zachránit ty, co se snaží zničit druhé, slábne.

Lstivost Zlého přesahuje vaše chápání. Přesvědčí dokonce i ty s nejsilnější vírou, aby Mě urazili smrtelným hříchem, a malověrné, aby ještě více podléhali hluboké beznaději. Nikdo není před Satanem v bezpečí, a když se nebudete modlit o mé milosrdenství, nabízet Mi osobní oběti, pak se ničení duší bude stupňovat.

Milióny jsou v tomto čase pro Mne ztraceny, a přesto málo křesťanů chápe nutnost modlitby. Modlitba sama o sobě ničí vliv ďábla a Já vás prosím, abyste trávili více času v modlitbách k oslabení stisku, kterým svírá lidské pokolení.

Bez mého zásahu by mnoho dalších miliónů duší bylo ztraceno. Bez mého milosrdenství by mnoho těch, směřujících do věčné temnoty, nikdy nespatřilo mou tvář. Bez mé přítomnosti v nejsvětější eucharistii by nebyl žádný život – život těla, ani život duše. Beze Mne by si smrt těla a duše vyžádala celé lidstvo, ale díky Mně už smrt nebude přítomna v novém přicházejícím světě. Protože jsem svým zmrtvýchvstáním smrt přemohl, přemůžete ji i vy. Smrt v mém novém království na zemi už nebude existovat. Tělo a duše bude živoucí jednota – dar, který nesmí být odmítnut.

Nesmíte nikdy zapomenout na mé zaslíbení – všichni, kdo jste se Mnou a ve Mně, budete mít věčný život.

Váš Ježíš