Bezprostředně před mým návratem obloha na tři dny potemní

Úterý, 13. května 2014 v 08:50

Má vroucně milovaná dcero, je mou největší radostí vidět mé milované následovníky, kteří odpověděli na mou výzvu modlit se modlitby modlitební kampaně, které mocí Ducha Svatého zachrání miliardy duší.

Použiji modlitby kampaně k obnovení a očistě duše lidstva ve stejném čase, kdy obnovím tvář země. Velká obnova bude dokončena, všechno současně, aby svět byl připraven a učiněn hoden přivítat Mě, Ježíše Krista, jako vracejícího se Spasitele.

Právě tak jako u národů, vítajících královský majestát, bude třeba mnoho příprav před tím, než král vstoupí na jejich půdu. Nikdy byste nepřipustili, aby král přijel na návštěvu, když je všechno ve zmatku, rozkladu a kdy ulice jsou lemovány odpadky. Zástupci takových zemí proto zajistí, aby byli jaksepatří oblečeni a připraveni na setkání s hostujícími hodnostáři. Budou s tím značné starosti, připravit skvělé uvítání a tak vyberou zástupce, které považují za hodné přivítat hostujícího krále. Nakonec nachystají velkolepý obřad k oslavě příjezdu krále a v ten velký den budou lemovat ulice a vyzpěvovat chvály. Nebudou šetřit poctami panovníkovi na návštěvě a jeho doprovodu. Tak tomu bude ve Velký den Pána, kdy Já, Ježíš Kristus, přijdu soudit.

Přijdu náhle za zvuku polnic a sladkého zpěvu chóru andělů. Bezprostředně před mým návratem obloha na tři dny potemní. Potom se rozzáří množstvím barev, jaké člověk dosud nespatřil. Uvidí Mě každý muž, žena a dítě, každého věku a to vyvolá velké ohromení, ale také velké nadšení. Lidé nebudou věřit svým očím a mnozí budou bez hlesu – jiní budou plakat slzami úlevy a radosti. Mnozí budou nepřipravení a shledají tuto událost tak drtivou, že budou prolévat slzy smutku, neboť v srdci poznají, jak odmítali pravého Mesiáše a jak nehodní jsou vstoupit do mého království. Ale těmto lidem nyní říkám: V ten den musíte volat ke Mně a prosit Mě, abych vám odpustil. Potom i vy budete shromážděni v mém novém království.

Jako každý král na návštěvě, žádám ty, kdo Mě milují, aby se připravili na tento Velký den. Důvěřujte Mi, připravte vaše duše, modlete se za spásu všech duší a přijďte oblečeni, připraveni a v očekávání – právě tak, jako nevěsta očekává ženicha. V ten den se vy, Boží děti, spojíte se Mnou jako jeden, ve svaté jednotě s mým Otcem, pro začátek nového světa a nádherného věku, slíbeného vám od počátku.

Buďte v pokoji. Připravujte se s láskou a prostotou srdce na tento Velký den. Nebojte se jej. Přivítejte jej. I když jste ve velké temnotě, vezmu vás do svého Světla. Vše, co potřebujete udělat, je vztáhnout ke Mně ruce a Já vás přijmu za své.

Váš Ježíš