Bibli svatou bude téměř nemožné sehnat

Středa, 28. ledna 2015 v 17:00

Má vroucně milovaná dcero, byl jsem vyhozen do pustiny a cítím se mizerně v zármutku nad tím, jak je křesťanství ve světě očerňováno.

Můj hlas je už jen šepotem mezi řevem šelmy a těmi, kdo Mnou pohrdají. Tyto hlasy nespokojenosti se ještě znásobí a zadusí Slovo, které vzešlo z mého života. Kacíři, pohané, falešní vizionáři a proroci, zrádci a milovníci taveného zlata společně povstanou ke vzpouře proti Mně. Ti, kteří půjdou v mých stopách, budou utlačováni a zatíženi mým těžkým křížem, a budou muset vystoupat na příkrou horu, mají-li uchovat vše, co jsem je učil.

Bibli svatou bude téměř nemožné sehnat před tím, než zmizí. Bude činěn každý pokus popřít Boha, dokud Slovo nebude nahrazeno učením temnoty. Ti, kdo věří ve Mne, svého Ježíše, nesmí nikdy podlehnout čemukoliv, co nepochází ode Mne. Jenom Já vás ochráním před újmou a jen skrze Mne najdete věčnou spásu.

Dejte si pozor na falešné modlitby, které vám mohou být předkládány, neboť nebudou inspirovány Duchem Svatým a měli byste se jim vyhnout. Slůvko, drobné věty, nebo prosté vypuštění tu a tam, mohou proměnit modlitbu ve falešnost. Zlo je tichý zabiják ducha a není snadné je rozpoznat, je-li přestrojeno za Pravdu. Je načase odplevelit vaši zahradu a zůstat věrný všemu, co jsem vás učil, neboť vše ostatní je bezvýznamné a může vám přivodit ztrátu víry.

Víra ve Mne a důvěra v můj slib, že přijdu znovu ve velké slávě, nesmí být nikdy odstrčeny stranou ve prospěch příjemného vzrušení z falešných proroků, kouzelníků, pohanů a kacířů. Moji nepřátelé tvrdě pracují, aby vás oklamali, a většina z nich si je dokonale vědoma, kdo Já jsem, ale chtějí, abyste Mě za každou cenu odmítli. Musíte zůstat jako malé a důvěřivé dítě, když voláte ke Mně a Já vás povedu na cestě do mého království. Ochráním všechny, kdo zcela důvěřují mé lásce a mé svaté vůli. Jen pak mohu zasáhnout, abych smetl své nepřátele a rozšířil Pravdu, aby nový, přicházející svět, mohl být obydlen všemi Božími dětmi.

Důvěra, víra, naděje a láska jsou důležité, máte-li najít sílu zůstat po mém boku. Bezvýhradná láska ke Mně vám získá velké milosti na cestě do mého nádherného království – světa, který nebude mít konce.

Váš milovaný Ježíš