Boží prozřetelnost vždy zvítězí

Sobota, 11. října 2014 v 20:30

Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nepodceňuje Boží moc ve všem, co může přijít v těchto časech. Boží moc je nekonečná a žádný člověk nemůže přemoci božství, nebo vůli Boha. Ani jeden můj nepřítel se nemůže chlubit, že je větší než Bůh, jenž pouhým jedním dechem může vylít na svět svou spravedlnost. Přestože Bůh je trpělivý, čestný, spravedlivý a plný bezpodmínečné lásky ke všem svým dětem, včetně těch zlých, vykoná odplatu kvůli zkaženosti člověka, způsobenou zlým vlivem ďábla.

Prokleti jsou ti, kteří se bouří proti Bohu navzdory jeho svaté vůli. Budou potrestáni v Božím čase, poté co dostali všechny příležitosti ke změně svého jednání. Ti, kdo uctívají ďábla a šelmu, budou sraženi bleskem právě tak, jako byl Lucifer vržen jako blesk do pekelné propasti.

Když moji nepřátelé ubližují ostatním, pokoušejí se je zabít a zmrzačit, aby získali moc nad slabými, budou trpět strašlivým trestem. Dopustí-li se uctívači ďábla jakékoliv genocidy na nevinných, budou hořet v pekle a budou zastaveni, právě když se už budou domnívat, že uspěli.

Boží prozřetelnost vždy zvítězí, neboť není nikdo mocnější, než je Ten, který vytvořil vše z ničeho.

Váš Ježíš