Brzy budete svědky toho největšího podvodu, jaký kdy Satan přivodil světu

Úterý, 7. ledna 2014 v 12:15

Má vroucně milovaná dcero, mé Slovo zůstane nedotčeno, protože moji milovaní věrní následovníci po celém světě, kteří vytvoří zbytek mé církve, se nikdy neodchýlí od Pravdy.

Objeví se tolik mých následovníků, že vytvoří moji armádu zbytku v každém národu ve světě, včetně komunistických režimů. Duch Svatý je posílán pokrýt každou částečku této mé malé, ale mocné armády. Brzy všichni moji stoupenci budou šířit slova proroctví, dané světu touto misí – úplně všude. Nyní vyjdou ven a budou všem šířit evangelia, mé Slovo a mé sliby. Nikdy nedopustím, aby víra mých následovníků zeslábla, nebo se vytratila. Přesto duší, které zůstanou věrné Slovu, jak bylo dáno lidstvu v Bibli, bude málo.

V tomto čase bude mé Světlo zářit jako slunce na místa, kde moji milovaní stoupenci odpovídají na mé volání. Je to volání z nebes, vybízející vás, abyste přijali můj kříž a následovali Mě, svého Ježíše, do všech končin země. Přeji si, abyste Mi šířením a hlásáním Pravdy Nejsvětější Trojice, pomohli shromáždit ztracené, zmatené, bloudící a ty, kdo Mě neznají.

Zavoláte do všech náboženství a předáte jim mé Slovo. Skrze modlitby, které vám dávám, budou požehnané. Radujte se, vy, kdo víte, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo vás volá v tomto čase velkých změn. Jste vskutku požehnaní. Vězte, že moje láska k vám je taková, že vás povedu, posílím vás a dám vám lví odvahu ve vašem poslání. Budete mluvit s láskou a výřečností a oheň Ducha Svatého bude vycházet z vašich úst. Tento dar přitáhne milióny zpět ke Mně. Nyní vás připravuji, neboť budete brzy svědky toho největšího podvodu, jaký kdy Satan přivodil světu.

Jste-li pro Mne, budete schopni bránit svět před pohlcením bezbožností Zlého v jeho posledních dnech. Obstojíte. Budete trpět. Budete čelit projevům nesouhlasu, odporu a obviňováním z kacířství, přestože vše, co budete lidem pouze připomínat, je již obsaženo ve svatých evangeliích.

Buďte v pokoji, neboť mé dary vám budou oporou během této bitvy. Nyní jste připraveni, neboť moji nepřátelé, kteří čekali, aby se sami troufale vyhlásili světu, se zanedlouho stanou známí. To bude čas, kdy se naplní můj poslední plán k záchraně duší.

Jsem ve vás, s vámi a přebývám ve vašich srdcích a duších.

Váš milovaný Ježíš