Buď budete sloužit Bohu, nebo podlehnete lidské pošetilosti

Středa, 1. října 2014 v 21:15

Má vroucně milovaná dcero, zrada na Mně, Ježíši Kristu, Synu člověka, se rozmáhá mezi těmi, kdo říkají, že Mi slouží. Dokonce i ti, kdo prohlašují, že jsou moji věrní služebníci, Mě opustili a jejich víra je jen pouhým odleskem toho, co bývala. To, co začalo láskou a soucítěním se Mnou, bylo zmenšeno na zlomek toho, co bývalo dříve, a to z mnoha důvodů.

Došlo k mnohému pohrdání mou církví kvůli padlým duším z jejích řad, přivedených k těžkému hříchu. Mnoho mých nevinných posvěcených služebníků trpělo kvůli hříchům druhých, a to je přivedlo do velké hanby. Potom, kdy Boží zákony byly odloženy stranou a sotva se o nich mluvilo, mnozí zapomněli, že Boží přikázání musí být prosazována za každou cenu. Když moji posvěcení služebníci přestali kázat Pravdu a přehlíželi důležitost promlouvat o existenci hříchu, jak by pak z toho mohly být moudré Boží děti? Moji posvěcení služebníci mají morální povinnost prosazovat Boží Slovo a varovat Boží děti před nebezpečím hříchu. Ale to se rozhodli nedělat. Mnozí se bojí kázat Pravdu ze strachu z pronásledování těmi, kteří je budou vinit z hříchů druhých.

Během mého času na zemi jsem nikdy neváhal kázat o trestu, jemuž bude člověk čelit, pokud nevyhledá odpuštění Boha za své hříchy. Důvodem vyhýbání se hříchu by neměl být strach z Božího trestu, ale skutečnost, že jen tak, vy hříšníci, můžete být spaseni. Hřích je něco, s čím musíte žít, ale co nesmíte nikdy přijmout. Musíte s ním bojovat, protože toužím zachránit vaše duše. Proč bych neměl chtít zachránit vaše duše za každou cenu? Cožpak jsem pro vás netrpěl a nezemřel mučivou smrtí na kříži, abyste mohli být vykoupeni v Božích očích? Proč tedy moji posvěcení služebníci nekážou o naprosté nutnosti hledat věčný život? Nehledáte-li věčný život, pak jej nenajdete.

Je povinností všech, kdo Mi slouží, pomáhat Mi zachránit člověka z věčného zatracení. Pravda byla skryta už tak dlouho, že mnohé duše kvůli své samolibosti byly pro Mne ztraceny. Vězte, že v Poslední den vyšlu své anděly a že lidé budou rozděleni na dvě části – na ty, kteří spáchali ukrutnosti a na ty, kteří jsou moji. Prosím vás, moji posvěcení služebníci, abyste říkali Pravdu, neboť když to nebudete dělat, ztratíte Mi mnoho duší, a to vám nikdy neodpustím.

Buď budete sloužit Bohu, nebo podlehnete lidské pošetilosti.

Váš Ježíš