Budou říkat, že mé Slovo je tak urážející, že bude považováno za politicky nekorektní

Čtvrtek, 7. srpna 2014 v 23:40

Má vroucně milovaná dcero, nebýt mé trpělivosti, můj trest by už teď stihl nespravedlivé, bičující moji církev za zemi.

Nenávist proti křesťanství na vás působí třemi vlivy. První je všeobecné odpadlictví, rozšiřované mými úhlavními nepřáteli, kteří klamou svět odmítáním všeho, co je ode Mne a vykazují Mě ke shnití v pustině. K druhému dochází kvůli racionalismu a lidskému zasahování do mého Slova prostřednictvím učenců, kteří nejsou naplněni duchem Pravdy, ale místo toho jsou nabubřelí farizejstvím, hnaným pýchou. Věří, že se tak vyznají ve výkladu mého učení, že budou přidávat nové dodatky a upravovat, co jsem učil, aby to vyhovovalo jejich vlastním sobeckým potřebám. A zatřetí jsou zde ti, se srdcem z kamene – chladným, necitelným a plným hluboké, intenzivní nenávisti ke Mně a ke každému, kdo křesťanství zjevně žije.

Vliv ďábla se projevuje tolika způsoby, že člověk, sám, neodolá požadavkům kladeným na něj všemi těmito skupinami, které se ho budou snažit zastavit v hlásání pravého Slova Božího. Budou říkat, že mé Slovo je tak urážející, že bude považováno za politicky nekorektní a stane se tak hlavním důvodem k radikální změně tváře křesťanství. Jen prostí lidé, jejichž láska ke Mně je jako láska malého dítěte, Mi zůstanou věrní, protože zbytek bude příliš zaměstnán zaváděním změn, které se vztahují k výkladu mého Slova. A během celé té doby kněží, které jsem povolal přinášet svědectví Pravdy, se budou připravovat, aby Pravdu zachovali.

Zatajit Pravdu přivodí strašnou temnotu. Změnit ji je výsměchem mému ukřižování. Nabízet náhražku za Pravdu znamená Mě zcela zavrhnout. Avšak největšími viníky budou ti, co se vychloubají svou znalostí o Mně – jejich svatost maskuje faleš a jejich slova a činy vás ke Mně nikdy nebudou přitahovat, protože v jejich duši nebude nikdy přítomen Duch Svatý. Není-li Duch Svatý přítomen, oni – zrádci mého Slova – rozprostřou temnotu na jiné, kteří nadšeně přijmou jejich lži. Všechny tyto lži ponesou znamení Zlého – hřích pýchy – dveře do pustiny. Jakmile se tyto dveře otevřou, budou jimi proudit všechny ostatní nepravosti a duše všech, co podlehli kacířství, vyprahnou.

Bez Pravdy budete žít ve světě, kde nic, co uslyšíte, vám nepřinese pokoj. Bez Světla mé přítomnosti slunce nebude zářit – stane se matným a mdlým, a pak se zahalí mlhou, dokud se ruce smrtelného člověka nepodaří přinést světlo, takže ti, kdo mají oči a odmítají vidět, už neuvidí, zatímco ti, co viděli a přijali Ducha Božího, vidět budou.

Váš Ježíš