Bůh by nikdy nepřikazoval žádné jiné učení, protože už dal světu své Slovo

Neděle, 16. listopadu 2014 v 20:10

Má vroucně milovaná dcero, Satan je král lží, mistr klamu, volně se potuluje zemí a pohlcuje duše každou vteřinu. Jeho moc je živena skutečností, že většina lidí nevěří, že existuje. Ovládl srdce a duše mnoha lidí a to je způsob, jak pracuje.

Ty, které napadá, podněcuje lžemi ke hříchu. Přesvědčí duši, že hřích je neškodný a že je přípustné páchat všechny hříchy, zejména ty, které jsou spojené s ním. K těmto hříchům patří ospravedlňování každého nečistého činu těla, včetně sexuální promiskuity, nemorálnosti, zhýralosti a úpadku. Je-li lidské tělo používáno jako nástroj k páchání takových činů, které jsou zavrženíhodné v Božích očích, budete vědět, že je to znamení satanského vlivu.

Když Zlý ovlivňuje duše těch, kdo jsou pověřeni duchovním vedením duší v mé církvi, aby povzbudil přijetí hříchu, dělá to prohnaným způsobem. Budete napomínáni, abyste odsuzovali hříšníka, ale ani slovo nebude proneseno k odsouzení hříchu v Božích očích.

Když Satan chce zničit lásku, udělá to tím, že vyvolá svár ve vztahu, vzbudí nenávist v srdci člověka tím, že mu mysl naplní lžemi, které lidi podněcují vzájemně bojovat v konfliktech a válkách. Bude člověka svádět i prostřednictvím vlivu jiných duší, které již podlehly jeho pokušením.

Lži, rouhání a nenávist jsou prostředky, jimiž Satan pracuje při šíření svého zhoubného vlivu. Ukolébá duše do falešné jistoty, kdy jeden člověk říká druhému, že hřích není v rozporu s Božími zákony, protože je přirozenou věcí. Proto děti Boha budou velmi zmatené, protože Jím ustanovené zákony byly vyvráceny a lidé jsou nerozhodní, pokud jde o to, kterou cestou se mají dát.

Máte pouze jednu volbu. Čtěte nejsvětější Bibli a připomínejte si Pravdu. Je tam pro vás, abyste ji četli černé na bílém. Přijmete-li Pravdu obsaženou ve svaté Knize mého Otce a věříte-li, že Mojžíšovi stanovil své Desatero, pak nesmíte nikdy přijmout žádné jiné učení.

Bůh by nepřikazoval žádné jiné učení, protože už dal světu své Slovo. Nic v něm nemůže být změněno. Člověk, jenž se je odváží změnit tak, aby bylo vhodné pro život hříšníků, bude vinen strašným hříchem a bude trpět pro tuto urážku Ducha Svatého.

Váš Ježíš