Bůh je všudypřítomný – je všude

Čtvrtek, 22. ledna 2015 v 20:20

Má vroucně milovaná dcero, odpadlictví sevřelo svět a svými chapadly proniká do každého náboženství, které uznává Mě, Ježíše Krista, stejně jako do těch, které uznávají mého milovaného Otce.

Ti, kdo rozšiřují odpadlictví, to dělají nenápadným způsobem, a podvodníci budou opatrně připravovat duše k přijetí falešného učení. To přivede dvě třetiny křesťanů do odpadlictví, což vůbec nepoznají a nepochopí. Všechny Boží zákony budou obcházeny a vykládány tak, aby byly vhod modernímu světu. Moji nepřátelé budou tak vemlouvaví, tak starostliví a navenek pokorní, že přesvědčí dokonce i mé nejvytrvalejší a nejvěrnější následovníky, že tyto změny jsou v Božích očích přijatelné.

Jakmile se křesťan odchýlí od Pravdy, je vinen přijetím lží. Brzy potom přijme falešné učení, a pak velmi rychle odpadne od víry. Až uzraje čas, přesvědčí Syn zatracení všechny křesťany, kteří odmítají pravé Slovo Boží, aby se připojili k novému jednotnému světovému náboženství. A tak, tímto způsobem, bude má církev ukřižována. Ale Boží Světlo bude vyléváno na křesťany a židy, kteří svými ústy, inspirováni Enochem a Eliášem, budou kázat Slovo Boží. Budou to tato dvě náboženství, na něž se zaměří moji nepřátelé, budou pronásledováni, bude se s nimi tvrdě zacházet, než jim bude zakázáno vyznávat své náboženství na veřejných místech. Nakonec budou zabrány i jejich kostely a chrámy. Ale pokryti ohněm Ducha Svatého, budou šířit Slovo Boží. Najdou odvahu a sílu zůstat věrni Bohu.

Kněží, věrní Pravdě, budou pokračovat v podávání každodenní oběti, vykonávané v mém jménu a způsobem, jaký byl zamýšlen. V každém národu půjde za nimi zbytek, který odpoví Duchu Ohně. Boží moc nesmí být nikdy podceňována. Povede své vlastní na jejich pochodu k vítězství. Vytrhá všechno trní, které jim stojí v cestě. Pokryje je kruhem své nebeské ochrany a naplní jejich duše moudrostí a Pravdou.

Bůh je všudypřítomný – je všude a vidí všechno. Satanova moc je děsivá, ale on není všudypřítomný. Může šířit svůj vliv jen skrze duše, které on a jeho přívrženci dokázali oklamat. Boží moc se může v okamžiku v každé jednotlivé části světa znásobit. Každý čin, ať dobrý, zlý nebo bezvýznamný, se zrodí skrze svobodnou vůli člověka, která je ovlivněna buď Duchem Svatým, nebo duchem zla.

Boží moc zvítězí, a ve Velký den Pána budou jeho nepřátelé bezmocní a rukou mého Otce uvrženi do propasti. Největší trest bude seslán na posvěcené Boží služebníky, kteří kážou lži. Protože byli požehnáni Pravdou, ale odmítli ji a místo toho vědomě odtáhli duše od Božího Slova, bude jejich hřích nejhorší ze všech, a proto nikdy nespatří Boží tvář.

Váš Ježíš