Bůh Otec: Beze Mne by nebylo nic. Ani vesmír. Ani láska. Ani život.

Neděle, 7. prosince 2014 v 16:30

Má nejdražší dcero, ať nikdo z vás nezapomíná, kdo Já jsem. Já jsem to, váš milovaný Otec, Stvořitel všeho, co bylo na počátku a Ten, kdo bude na konci. Všechny věci pocházejí ode Mne a každý člověk se přede Mnou skloní, pokud nechce být vyvržen z mé nejsvětější nebeské hierarchie.

Vy, mé milované děti, jste vším, po čem touží mé srdce, a každý boj na zemi, jehož jste svědky, je pro záchranu vašich duší. Vše, co je zlé, je způsobeno mým Odpůrcem, králem lží, svůdcem, žalobcem, mým největším nepřítelem, a proto i nepřítelem mých dětí. On, který je proti Mně, je také proti vám. Vše, co vzdává slávu Mně, vzdává slávu všemu, co je moje. To zahrnuje mého jednorozeného Syna a vás, mé milované potomstvo.

Lidé, kteří pronásledují mé děti, nepocházejí ode Mne. Neboť každé utrpení, bolest a odloučení, které ti z vás, co jsou Mi nejbližší, musí snášet, jsou způsobeny Satanem a jeho hierarchií padlých andělů. Jejich největší touhou je vzít Mi vás, a kvůli tomu budete trpět.

Protože Já neberu zpět, co dávám, vaše svobodná vůle bude jak vaším vítězstvím, tak i vaším pádem, podle toho, jakou cestu si vyberete. To znamená, že když Mi nabídnete svou svobodnou vůli pro dobro vaše a ostatních duší, můžete přemoci a také přemůžete, svého největšího nepřítele, ďábla. Ale když dovolíte zlu vniknout do své duše ze své svobodné vůle, přerušíte všechny svazky se Mnou.

Nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle, neboť by to znamenalo, že jsem porušil svůj slib. Nemohu vás nutit k volbě. Mohu vám jen ukázat směr, cestu k věčné spáse. Pak se budete muset rozhodnout, co chcete. Všechny dary mé nebeské hierarchie vám budou zdarma dány, pokud se rozhodnete, že je to život, co si přejete. Prosím – je to ve vašem zájmu – neopouštějte Mě pro okázalost a nádheru, které vám předestírá pokušení démonů.

Mnozí z vás si Mnou nejsou jisti, nebo tím, kdo Já jsem, kvůli schopnostem Satana, které dostal a jimiž vás dělá slepé k mé existenci. Otevřeně se bude smát každému vašemu druhu lidské logiky a intelektu popírající mé božství. Já budu neskrývaně probírán s pohrdáním, ale ten mazaný zbabělec, jakým Satan je, se sám nikdy nedá poznat, protože to by zmařilo jeho záměry. Není pravděpodobné, že uvěříte ve Mne, dokud neuvěříte v ďáblovu existenci. Ale varuji vás. Věřte si o Mně, co chcete, ale nepopírejte existenci zla, neboť je všude kolem vás. Popírejte zlo a popřete Mne, neboť zlo je protikladem všeho, co představuji. Já jsem Láska. Láska je moje. Ti, kdo milují, Mě nemusejí uznávat, ale beze Mne by nebylo nic. Ani vesmír. Ani láska. Ani život.

Neudělejte tu chybu, že dáte přednost šiřiteli zla před mým božstvím. Brzy nastane den, kdy porozumíte všemu, co vám říkám. Až vám budou staženy pavučiny z očí, musíte utíkat ke Mně. Budu čekat, abych vás přijal do mého útočiště, a od toho okamžiku vám setřu slzy, vyhostím všechno utrpení a vezmu vás do Světla svého království navždy.

Miluji vás, drahé děti. Toužebně čekám na den, kdy se vrátíte do mého nebeského objetí.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší