Bůh Otec: Beze Mne byste nemohli existovat

Úterý, 28. října 2014 v 20:20

Má nejdražší dcero, mé děti musejí vědět, že je jen jeden Bůh. Pouze jeden. Jakýkoliv jiný existuje jen v mysli lidí. Jakýkoliv jiný bůh je ohavnost v mých očích a člověk, který podlehne uctívání falešných bohů, slouží jen ďáblu, kterého těší odpadnutí člověka od milosti.

Já jsem Počátek a Konec. Nic Mě nemůže přemoci. Dokonce i démoni a padlí andělé, které svrhuji do propasti, se nikdy nepostaví přede Mne a nebudou Mě vyzývat, neboť nemají takovou moc.

Tak mnoho náboženství bylo založeno chybujícím člověkem, a to způsobilo mnoho zmatku. Od začátku jsem mluvil jedním hlasem a až do konce může být jen jediný hlas. Svět je můj, protože jsem jej stvořil. Stvořil jsem všechno živoucí. Také jsem stvořil svou nebeskou hierarchii, z níž jsem odvrhl padlé anděly, kteří se Mi vzepřeli a zradili Mě. Mnoho z těchto padlých andělů komunikuje s mými dětmi, které vytvořily podobu spirituality nového věku. Varuji ty, kdo zbožňují falešné bohy provozováním takových praktik. Taková spiritualita vystavuje vaše duše zlým duchům, jejichž jedinou touhou je vaši duši zničit.

Tito falešní andělé jsou démoni, převlečení za živoucí duchy světla, a zlákají vás uvěřit v nepravdy. Budou vás krmit každou lží o mé nebeské hierarchii, abyste předkládali všechny své potřeby Satanu a zlým duchům. Dělají všechno, aby brutálně, jako divoká zvěř, rozsápali vaše duše a pak vás zanechali prázdné a zbavené veškeré lásky. Když se oddáte takovému modlářství, dají vám zpočátku falešný pocit pokoje. Démoni jsou schopni dát takové síly, ale jen nakrátko. Neboť jakmile získají přístup k vaší duši, budou vás trýznit a podněcovat k démonickým činům.

Já jsem vše, co bylo na Počátku, a jsem i Konec. Vše Mnou začíná a končí. Dáváte-li přednost falešným bohům přede Mnou, a děláte-li to ze své sobecké touhy hledat potěšení, moc a vládu nad svým osudem, jste vinni přestoupením Prvního přikázání.

Beze Mne byste nemohli existovat. Beze Mne nemáte žádnou budoucnost. Bez mého Syna nemůžete přijít ke Mně. Odmítnutím mého jediného milovaného Syna, Ježíše Krista, pravého Mesiáše, odmítnete Mne.

Poprvé byla světu dána Pravda, když se široce rozšířilo pohanství. Svět dostal Pravdu narozením mého Syna a generace se obracely. Nyní je Pravda znovu dávána světu, protože velké odpadlictví rdousí duše těch, kdo věří v mého Syna a v čase, kdy je pohanství znovu rozšířené. Právě tak, jak to bylo na počátku, kdy jsem byl odmítán nevděčnými lidmi, tak tomu bude i na konci, kdy srdce lidí zkamení a své duše dobrovolně odevzdají ďáblu. Potom svět, jak jej znáte, už nebude, protože nové nebe a nová země se spojí v jedno. Nakonec znovu zavládne pokoj a Já sjednotím ty, kteří si vybrali jít se Mnou.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší