Bůh Otec: Buďte stateční, moji maličcí, neboť mé úžasné království bude brzy vaše

Pondělí, 21. července 2014 v 14:23

Mé drahé dítě, když jsem stvořil svět, bylo to proto, abych sdílel svou existenci s každým z vás. Má láska pak byla rozdělena a tehdy se svět stal jedno ve Mně. Moji andělé jásali v mém nově založeném království a má láska se šířila až za mou říši, protože tak jsem to chtěl.

Přestože má láska byla pokárána, věděl jsem, že moje soužení dojde naplnění, až obnovou země dovedu hřích ke konci. Můj čas, kdy vše bude žít podle mé vůle, je blízko. Má svatá vůle bude přítomná v srdci mých dětí. Všichni budou znovu plní radosti. Až do onoho Velkého dne bude člověk snášet mnoho bolesti, a to kvůli hříchu, původci jeho oddělení ode Mne.

Dokud bude existovat hřích, bude člověk trpět zkouškami, vyměřenými mu tím, který Mě nenávidí. On, Zlý, se bude tvářit, jakoby vás miloval, měl o vás starost, a bude stále ovlivňovat každého z vás, dokud nepošlu svého Syna, aby vás shromáždil do své svaté náruče. Buďte stateční, moji maličcí, neboť mé úžasné království bude brzy vaše a vy, spolu se svými rodinami, budete žít v mé svaté vůli. Až má Boží vůle bude mezi vámi naplněna, svět, jenž zahrnuje nebe a zemi, se stane jedno. Budeme-li jedno, nebude už více bolesti, ani smutku, protože hřích bude zcela vyhlazen.

Váš Věčný Otec

Bůh Nejvyšší