Bůh Otec: Hladomor, který sevře svět, až bude rozlomena třetí pečeť, nebude jen z nedostatku potravin

Pondělí, 24. března 2014 v 15:33

Má nejdražší dcero, hladomor, který sevře svět, až bude rozlomena třetí pečeť, nebude jen z nedostatku potravin pro tělo. Hladomor, o němž mluvím, bude hladovění ducha, protože vše, co souvisí s Pravdou, bude odstraněno nepřáteli, kteří pronikají do církve, založené na zemi mým Synem, Ježíšem Kristem, ve spojení s jeho Tělem.

Pravda se brzy stane nejasnou a Duch Svatý bude nahrazen duchem zla. Ti, kdo budou šířit novou podobu falešné evangelizace, budou odpovědní za odepření potravy života mým dětem. Až budete hladovět po Pravdě, budete mít jen málo výživy pro duši a potom, časem, propadnete pohanství. Já zasáhnu na každém kroku v procesu, kterým budete uvedeni v omyl. Vyvinu veškeré úsilí a skrze milosrdenství mého Syna přinesu mnohým jeho posvěceným služebníkům milosti, které potřebují k rozlišení Pravdy od klamu.

Jak vás budu odvádět od nepřítele, některým z vás bude zatěžko zůstat věrnými Božímu Slovu. Budete mučeni pochybnostmi, nedostatkem odvahy lpět na Božím Slovu a hrůzou, že budete prohlášeni za zrádce církve. Bitva o duše bude tak intenzivní, jako za času mého Syna na zemi. Největší nesnáz vznikne tím, že část posvěcených služebníků mého Syna si nevšimne klamu ve vlastních řadách. A tak pro svou vlažnou víru a nedostatek rozlišení, uvedou mnoho spolubratrů do vážného omylu, jak bylo předpověděno.

Oznamuji vám, že času je málo. Nebudete mít dost času na vtažení mých děti do milosrdné náruče mého Syna. Od vás, poctěných milostí poznání daru Knihy Pravdy, bude proto mnoho očekáváno. Vaší vírou a důvěrou ve Mne, svého milovaného Otce, pomůžete přivést mé děti zpět, aby ochotně přijaly zásah Varování, až můj Syn obejme svět v paprscích svého velkého milosrdenství.

Tyto časy jsou již zde a nastala chvíle, abyste pozvedli svou zbroj a bojovali za zachování pravého Slova – Pravdy. Bez Pravdy není života.

Váš Otec

Bůh Nejvyšší