Bůh Otec: Je lepší vytrpět duševní bolest nyní, než ve věčném ohni

Sobota, 26. dubna 2014 v 13:42

Má nejdražší dcero, síly zla den za dnem získávají na síle, protože hodina velkého milosrdenství mého Syna sestoupí bez varování.

Vy, kdo nepřijímáte mého Syna, budete zahaleni plnou září jeho milosrdenství tak náhle, že jen málo vás pochopí, co bylo na vás vylito, taková bude síla jeho božské přítomnosti. Vy, s nenávistí v srdcích, pocítíte velkou bolest a trýzeň. Zakusíte stejnou, ale třikrát větší bolest, než jakou jste způsobili mým dětem, neboť nemylte se, Varování je formou soudu. Prožijete bolest a intenzivní utrpení, jaké byste snášeli, kdybyste byli uvrženi do plamenů pekla. Mnoho vás shledá Varování nesnesitelně bolestným. Přesto musíte uvítat můj dar, neboť je lepší vytrpět duševní bolest nyní, než ve věčném ohni.

Snažím se vás připravit prostřednictvím této požehnané mise, abych neztratil jedinou duši. Mé poslední misi na zemi – jíž jsem dal pověření ve formě Nejsvětější a Požehnané Trojice – bude zuřivě odporováno, jak bude pokračovat ve své cestě k záchraně duší, před Velkým dnem. Žádná jiná mise od ukřižování mého Syna nebude tolik nenáviděna jako právě tato. Běda vám, kdo budete vzdorovat Mně, svému Věčnému Otci, neboť plivnete-li Mi do tváře sprostou řečí, potrestám vás.

Už déle nedovolím, abyste vy, zbloudilí hříšníci, na Mne vrhali nenávist a rouhání. Pokusíte-li se Mne zastavit v mé snaze zachránit vás všechny před Zlým, budete velmi trpět pro duše, které budou pro Mne kvůli vám ztraceny.

Mé božství nebude rozdrceno, ani příchod mého Syna zastaven. Nikdo nemá moc to udělat. Člověk, který se pokusí postavit mezi hříšníka a Mne, Věčného Otce, s úmyslem svést duše k popírání mého Slova, bude zastaven.

Já jsem Pravda. Já jsem Začátek i Konec. Má láska ke všem mým dětem je velká, ale běda hříšníku, který přivodí můj hněv, pokusí-li se povýšit nade Mne. Rozdrtím hlavy posvěcených služebníků pyšného srdce, kteří Mi, skrze kacířství, kradou duše. Zničím ty, jejichž činy uvedou duše do smrtelného omylu. Ani na vteřinu si nevykládejte mé varování jinak, neboť budu-li donucen zasáhnout pro záchranu duší, moji nepřátelé budou rozdrceni do prachu země.

Mé mocné zásahy již začaly a brzy jen málo vás, co slyší můj hlas skrze tato poselství, bude opět pochybovat, neboť budete svědky všech proroctví obsažených v mé Knize Pravdy.

Jděte a buďte vděční za mé velké milosrdenství. Přijměte mé zásahy, neboť pomohou přivést svět k rozumu. Jen po očistě dokáže člověk opravdu naslouchat mému hlasu.

Váš Věčný Otec

Bůh Nejvyšší