Bůh Otec: Každý z vás ať si je vědom mé spravedlnosti

Středa, 5. listopadu 2014 v 13:30

Má vroucně milovaná dcero, milujte Mě a vězte, že Já miluji a hýčkám všechny své děti. Avšak vězte také, že mé spravedlnosti byste se měli obávat. Každý z vás ať si je vědom mé spravedlnosti, neboť bude uvolněna jako strašlivá smršť a smete duše těch, kdo odmítnou mé milosrdenství.

Můj hněv je mnohým neznámý, ale vězte toto: Rouhá-li se člověk, který Mě zná, Duchu Svatému, nikdy mu neodpustím. Nic na tom nejde, ani nepůjde změnit, neboť takový člověk si vybral svůj vlastní osud a zde nemůže být smíření. Pokud jde o člověka, který předstoupí přede Mne a ospravedlňuje odnětí života, pak vězte, že jeho vlastní život bude Mnou odňat. Zaprodá-li člověk svou duši Satanovi, nemohu ji vzít zpět, neboť se tím stane jedno se Zlým. Když člověk, hovořící jménem mého Syna, Ježíše Krista, ničí duše těch, co patří Mně, bude Mnou navěky zavržen. Obávejte se teď mého hněvu, neboť potrestám každou duši, která až do konce bude vzdorovat mé vůli.

Nemějte žádný strach z Druhého příchodu mého Syna, neboť je to dar. A nebojte se ani žádného utrpení, které můžete snášet před tímto dnem, neboť bude trvat jen krátce. Strachujte se jen o duše těch, které nemohu zachránit a které ani vůbec nebudou toužit po své spáse. Jsou to duše, které vědí, že Já existuji, ale které daly přednost mému nepříteli přede Mnou.

Zasáhnu mnoha způsoby k záchraně těch, kteří Mě vůbec neznají. Svléknu donaha duše těch, kteří vzdorují každému zákonu, který jsem stanovil a budou snášet bolest pekla a očistce na této zemi. Tím budou očištěny a budou Mi vděční, že jsem jim nyní projevil toto milosrdenství. Je daleko lepší přetrpět to nyní, než trpět navěky ve spojení se Zlým. Nesmíte nikdy zpochybňovat mé cesty, protože vše, co činím, je pro dobro mých dětí, aby mohly být se Mnou v životě věčné slávy.

Můj trest, který musí být na lidstvo uvržen, Mě bolí. Láme Mi to srdce, ale je to nezbytné. Všechna tato bolest bude zapomenuta a světlo zničí temnotu. Temnota už nebude vrhat své strašné kletby na mé děti. Říkám vám to, protože jste ďáblovým podvodem vedeni do strašné temnoty. Kdybych vás neinformoval o následcích, neměli byste žádnou budoucnost v mém ráji.

Jak rychle byla zapomenuta každá vzpomínka na má Přikázání. Jak rychle člověk odpadá z milosti, když selhává v dodržování mého Slova.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší