Bůh Otec: Má láska přemůže zlo a nenávist

Pondělí, 29. září 2014 v 20:50

Má nejdražší dcero, má láska, je-li vámi přijata, může přinést velké plody. Ale je-li člověkem odmítnuta, výsledkem je chřadnoucí země. Bez mé lásky není život, radost, nebo pokoj. Když člověk pociťuje mou lásku, vytváří to v duši takového jedince, jemuž byl udělen tento dar, velký úžas, bázeň a pocit hluboké vděčnosti.

Mé drahé děti, prožíváte-li lásku v jakékoliv podobě k jiné lidské bytosti, je to má láska, kterou cítíte. Může přijít jen ode Mne, neboť Já jsem Láska. Láska je dar a musíte se jí chopit, cítíte-li, že vám pohnula srdcem. Vy, kteří přijmete mou lásku, vězte, že vás naplním svým darem ještě více, budete-li ji sdílet s těmi, jimž nebyla udělena tato laskavost.

Má láska přemůže zlo i nenávist. Láska zničí nenávist, zatímco Zlý, trn v boku člověka, toho není schopen. Říkáte-li, že Mě milujete, pak musíte usilovně bojovat, abyste zabránili všeliké nenávisti poskvrnit svoji duši. Milujete-li Mě, odpustíte vašim nepřátelům, protože je budete vidět, jako je vidím Já. To si z vaší strany vyžádá vytrvalost a kázeň, které vám zabrání zranit jinou osobu, ať už slovně, nebo fyzicky.

Necháte-li mou lásku proudit svými žilami, pocítíte naprostý pokoj a svobodu. To proto, že nebudete cítit žádnou zlomyslnost, nenávist, pomstu ani zášť vůči jinému mému dítěti. To je dar mé lásky ve své nejčistší podobě. Přijměte ji ode Mne touto modlitbou modlitební kampaně (168):

O dar Boží lásky

Ó, nejdražší Otče,

ó, Věčný Otče,

Bože Nejvyšší,

učiň mě hodným tvé lásky.

Prosím, odpusť mi, že jsem zranil jiné, a všechny zlé skutky, které způsobily utrpení některému z tvých dětí.

Otevři mé srdce, abych Tě mohl přivítat v duši, a očisti mě od veškeré nenávisti, kterou mohu cítit k jiné osobě.

Pomoz mi odpustit mým nepřátelům a zasadit semínka tvé lásky kamkoliv půjdu a mezi těmi, které potkávám každý den.

Dej mi, drahý Otče, dary vytrvalosti a důvěry, abych dokázal hájit tvé svaté Slovo, a ve ztemnělém světě udržovat naživu plamen tvé velké lásky a milosrdenství. Amen.

Děti, čerpejte útěchu ve vědomí, že vás všechny miluji, bez ohledu na to, kdo jste, ať už jste spáchali jakýkoliv hřích, a zda Mi spíláte, nebo ne. Má láska k vám je bezvýhradná.

Avšak musím oddělit ty, kdo se snaží oslepit mé děti k pravdě o jejich spáse od těch, kdo jsou moji. Kdybych nezasáhl, mnozí by byli pro Mne ztraceni, a nejsem ochoten obětovat jejich duše těm, kdo navzdory veškerému úsilí z mé strany, Mě odmítnou v Poslední den.

Prosím, abyste všechnu svou důvěru vložili ve Mne a měli mou pečeť ochrany, v každé podobě, blízko sebe. Boj již začal a Já spravedlivě potrestám ty, kdo se pokoušejí zničit mé děti.

Nikdy nezapomeňte, kdo Já jsem. Já jsem Začátek a Konec. Všichni, kdo přijdou ke Mně, naleznou věčný život. Nechejte Mě vás vzít do bezpečí a do nádherného života v jednotě s mou vůlí. Odhalím Nový ráj ve svém čase a chci, abyste měli trpělivost. Prožívejte život v harmonii s ostatními. Starejte se o své rodiny jako dříve. Přicházejte ke Mně ve svých kostelích jako dříve. Ale vždy mějte na paměti, že Pravda, pravé Slovo Boží, se nikdy nemůže změnit, neboť Já jsem Pravda. Já se nemohu nikdy změnit, neboť to se nikdy nemůže stát.

Miluji vás. Žehnám vám. Ochraňuji vás.

Váš milující Otec

Bůh Nejvyšší