Bůh Otec: Má moc přesahuje vše, co je z tohoto světa i mimo něj

Sobota, 10. ledna 2015 v 15:36

Má nejdražší dcero, lidstvo se obrátilo proti Mně a všemu, co jsem stvořil k svému obrazu, a proto je můj žal velký.

Mé děti budou zachráněny zásahem mého vroucně milovaného Syna, Ježíše Krista, a to se stane velmi brzy. Před tímto dnem prosím všechny, kdo Mě milují, aby uznali Pravdu, mého Syna a jeho lásku a modlili se o jeho milosrdenství.

Vy, kteří milujete mého Syna, si musíte připomínat jeho slib očistit svět a odstranit hřích dříve, než sestoupí jeho nádherné království. Život těla a duše bude věčný a ti, kdo přijmou milosrdenství mého Syna, získají tento velký dar. Ti, kdo jej odmítnou, nebudou mít nic.

Pojďte, mé děti, a přijměte mé Slovo, neboť je věčné a nic je nezničí. Můj protivník kypí v tomto čase zlostí, protože ví, že svět bude zbaven jeho vlivu a uvrhne hrozné utrpení na duše, kterým chce upřít dar věčného života.

Budete zkoušeni ve své víře v Nejsvětější Trojici až za mez odolnosti, a mnozí z vás padnou. Opravdová víra vyžaduje skutečnou důvěru, a pokud nevěříte v zaslíbení učiněná mým Synem, budete od Něj odděleni.

Zakrátko bude každičkému mému dítěti podán důkaz o mé existenci. Až dostanete toto znamení, nepochybujte o něm, neboť má vás přivést do mého útočiště, které jsem vám odkázal.

Mnohá znamení o mé existenci byla již dána světu a nyní vám přináším mnohem víc. Nebojte se, neboť půjdu za každou duší a není mezi vámi ani jedna, kterou nemiluji něžným srdcem. Miluji i své nepřátele, včetně těch, kteří Mě mučí svou bezbožností. Ale dar, který jim brzy přinesu, probudí jim v srdci spící lásku k svému Stvořiteli. Jejich láska, spolu s mou božskou láskou, přemůže zlo. Zbavím je všech slz i obav.

Vy, mé drahé děti, obdržíte tento dar, když jej budete nejméně očekávat. Neboť ten čas se blíží a tvář světa bude navždy změněna a k dobru všech.

Má moc přesahuje vše, co je z tohoto světa i mimo něj. Mé království je věčné.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší