Bůh Otec: Modlitba Kréda, vyznávající, kdo Já jsem, se změní

Pondělí, 26. května 2014 v 16:22

Má nejdražší dcero, přijde čas, kdy modlitba Kréda, která vyznává, kdo Já jsem, se změní a místo Mne bude uctívat falešné bohy.

Až bude zaváděno celosvětové náboženství, bude to činěno opatrně, aby se nevyvolal dojem, že Já, Věčný Otec, už nejsem uctíván. Nebudu-li již uctíván, pak se tato nová modlitba stane ohavností a nikdy se ji nesmí modlit mé děti, pokud chtějí zůstat se Mnou a touží po věčném životě. Je daleko lepší, když zůstanete zticha, než vyslovit jediné slovo rouhání, které bude zavedeno všude, do všech církví, které uctívají Mě, vašeho Otce a přijímají mého Syna, Ježíše Krista, vašeho Spasitele.

Slova, mající v úctě mé jméno a jméno mého Syna, budou překroucena a výrazy, které se vztahují na mého Syna, zahrnou takové pojmy, jako „Ježíš světla“. Tato nová modlitba bude klást důraz na nadřazenost člověka, na jeho odpovědnost za zajištění prospěchu jeho bratra a přijímat všechna náboženství uctívající Boha, jakoby šlo o jediné. Všechny zmínky o mém Synu, zamýšlené k jeho uctění, budou nahrazeny tímto novým titulem, který Mu dají. Světu řeknou, aby uctíval krásu země, zázraky světa stvořeného Bohem, který je jeden pro všechny a který přijímá všechny způsoby uctívání. Bude to čas, kdy se svět spojí v jediném světovém pohanském náboženství. Protože velmi mnoho náboženských výrazů zaplní tuto novou víru, budou ti, kdo jsou požehnáni darem rozlišení, potřebovat opravdu pochopit, co se děje.

Jak marné bude jejich úsilí, protože ti, kdo na mé děti přivodí tuto temnotu, budou trpět za odmítnutí svého Stvořitele. A až tato modlitba získá důvěru, přijde další ohavnost – uvedení přepsaného Slova, jež nepřinese nic než shnilé ovoce.

Časem bude vytvořen zvláštní symbol, jenž bude představovat nového, člověkem vytvořeného boha, takže těm, kdo budou vyzváni jej nosit, bude připadat, že dělají dobrou věc projevem vzájemné solidarity. Budou vám vykládat, že všechny tyto věci jsou pro dobro všech, kde vaší první povinností je usilovat o zdokonalení člověka. To je důležité, řeknou vám, ještě než předstoupíte před Boží tvář. Nemůžete plnit Boží vůli, nehledáte-li spravedlnost k osvobození lidstva z otroctví náboženského pronásledování, bídy a válek.

Důraz bude kladen na všechny Mnou stvořené věci – Zemi, národy, lidi i politické vůdce. Řeknou vám, že pro lepší službu Bohu budou všichni spojení jako jeden. Komu však budou zcela a ve všem sloužit, bude král lží, jenž to všechno přivodí. A zatímco svět bude tleskat těmto novým, zdánlivě novátorským krokům v celosvětových záležitostech, lidstvu bude vnuceno pohanství. Pohanství s sebou přinese děsivou temnotu duše. Potom za všechno, co bude zaměřeno proti Mně, jim vrátím stejné ohavnosti – zemi, po níž chodí, vodě, kterou pijí, horám, po kterých lezou, mořím, která přeplouvají a dešti, který živí jejich úrodu.

Bitva mezi mocnými, pyšnými a zlými lidmi a Mnou, jejich Věčným Otcem, Stvořitelem, bude těžký boj.

Váš Věčný Otec

Bůh Nejvyšší