Bůh Otec: Neboť toto je poslední období – závěrečná kapitola naplnění mé svaté vůle

Čtvrtek, 13. března 2014 v 20:45

Má nejdražší dcero, právě teď se moje ochrana rozšiřuje na všechny mé děti po celém světě, které Mě milují. Šířím ji v hojnosti kvůli hrozbám, kterým čelí lidstvo během tohoto období dějin.

Musíte se, děti moje, modlit za jednoho každého z těch, kdo jsou pro Mne ztracení. Soužím se kvůli nim. Prahnu po jejich lásce. Pláču pro ně. Čekám na den, kdy pochopí mou smlouvu, kterou jsem vytvořil na počátku. Protože toto je poslední období – závěrečná kapitola naplnění mé svaté vůle. Bylo to mou smlouvou, kterou jsem dal člověku čas potřebný k tomu, aby přišel k rozumu a poznal, čím je a čím není. Člověk byl stvořen mou milující rukou, k mému vlastnímu obrazu. Zaplavil jsem jeho duši svou láskou, dal jsem mu úplnou svobodu, skrze můj dar svobodné vůle a svobodné volby. Nikdy jsem nechtěl, aby Mi člověk opětoval lásku ze strachu ze Mne. Pouze jsem chtěl, aby Mě miloval tak, jak ho miluji Já. Stvořil jsem své anděly před člověkem, aby Mi sloužili, ale kvůli mé lásce k nim také oni obdrželi dar svobodné vůle.

Bylo to kvůli Luciferově zradě, že člověk trpěl. On, Lucifer, byl Mnou milován a oblíben. Byly mu odkázány výjimečné dary a schopnosti a mnoho andělů mu sloužilo. Když jsem stvořil člověka, Lucifer se žárlivě rozzuřil. Nemohl unést, že bych do tak velké míry miloval své děti, a tak se rozhodl Mě od mých dětí oddělit. Svedl Adama a Evu a to znamenalo, že svou svobodnou vůlí odmítli moji moc a mysleli si – stejně jako Lucifer – že by mohli dosáhnout mé moci a dělat si nárok na část mého božství.

Lucifer, spolu se svými věrnými anděly – všemi, kteří spáchali ukrutnosti vůči mým dětem tehdy i nyní – byli na věky uvrženi do propasti. Ale kvůli svobodné vůli – kterou jsem dal lidem ochotně a s láskou – jsem nikdy nežádal, aby Mi byla vrácena. A tak jsem vytvořil smlouvu, abych získal zpět jejich duše, skrze mé plány je vykoupit. Obdrželi ode Mne ohromné výhody. Vyslal jsem proroky, aby je varovali o nebezpečích podlehnutí ďábelským pokušením. Dal jsem jim Desatero přikázání, aby je vedlo a pomáhalo jim žít podle mé vůle. Poslal jsem svého jediného Syna, vzatého z mého vlastního těla, abych je osvobodil od pekla. To nepřijali, ale jeho smrt na kříži byla bodem obratu v mém plánu poslední smlouvy.

Kniha Pravdy je poslední částí mého zásahu, před Posledním dnem, kdy vezmu všechny své děti společně zpět do ráje, který jsem vytvořil především pro ně. Ti, kdo naslouchají Pravdě a zůstávají věrni mému svatému Slovu, naleznou u Mne velkou přízeň. Ti, kteří to nečiní, budou u Mne i nadále nacházet přízeň, kvůli životům, které vedou, lásce kterou ukazují ostatním a čistotě jejich duše. Přivítám je, jakmile budou souhlasit, že přijmou ruku milosrdenství, kterou jim podá můj Syn.

Poslední fáze naplnění mé smlouvy bude bolestná. Kvůli vlivu Satana a jeho démonů, budou mnozí oklamáni a budou uctívat jeho a všechny jeho sluhy, kteří chodí mezi vámi. Budu tolerovat utrpení duší a těžkosti, které ponese mnoho nevinných lidí, ale jen na krátký čas. Potom smetu mé nepřátele z povrchu země. Slibuji vám, drahé děti, že zmírním vaši bolest, smutek a strach tím, že vám zanechám mnoho milostí a požehnání. Budete chráněni, obklopeni hierarchií mých andělů.

Jako prosbu o rozptýlení strachu a smutku a o poskytnutí ochrany od pronásledování, modlete se, prosím, tuto modlitbu modlitební kampaně (140):

Za ochranu andělskou hierarchií

Nejdražší Otče, Bože všeho stvoření, Bože Nejvyšší, poskytni mi milost a ochranu tvou hierarchií andělů.

Umožni mi soustředit se na tvou lásku ke každému z tvých dětí, bez ohledu na to, jak Tě urážejí.

Pomoz mi šířit zprávy o poslední smlouvě k přípravě světa na Druhý příchod Ježíše Krista, beze strachu v srdci.

Poskytni mi své zvláštní milosti a požehnání, abych se povznesl nad pronásledování, způsobené mi Satanem, jeho démony a jeho agenty na zemi.

Nedej, abych se bál tvých nepřátel.

Dej mi sílu milovat mé nepřátele a ty, kdo mě pronásledují v Božím jménu. Amen.

Děti, musíte v tomto čase zůstat silné. Nenaslouchejte nikdy nenávisti a jedu, které pokryjí zemi, kvůli nadcházejícímu zamoření. Budete-li to ignorovat, můžete Mi sloužit tím nejprospěšnějším způsobem, bez jakékoliv zloby v srdci.

Připravte se, protože ve světě se chystá propuknout mnoho hněvu, který bude zaměřen na Mne, Boha Nejvyššího, a mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Modlete se za ty, kdo budou vtaženi do prázdnoty lží, které jim nepřinesou nic než žal.

Zůstaňte ve Mně, se Mnou a pro Mne.

Váš milovaný Otec, Bůh Nejvyšší