Bůh Otec: Obklopím každou osobu všech ras, vyznání a náboženství Světlem mého Syna

Neděle, 25. ledna 2015 v 15:45

Má nejdražší dcero, můj zásah, aby mé děti otevřely oči lásce mého milovaného Syna, Ježíše Krista, se blíží.

Miluji všechny své děti a povolám každého muže, ženu a dítě přes sedm let do Světla milosrdenství mého Syna. Připravte se na můj zásah, neboť je blíže, než si myslíte a buďte vděční za tento velký dar. Duchovní konflikt, který ve světě vidíte, se projevil na zemi, a vyvstane boj mezi mými nepřáteli, kteří se snaží umlčet všechny, kdo odmítají být zataženi do lží a těmi, kdo zrazují mého Syna.

Až dopadne ruka mé spravedlnosti, vyzkouší víru všech, kdo říkají, že jsou pro mého Syna a jen ti, kteří svolí následovat kříž, zůstanou dost silní, aby hlásali Pravdu. Už brzy vám spadnou pavučiny z očí a budete seznámeni v plném rozsahu se svým dědictvím. Moji nepřátelé budou z větší části odmítat tento zásah a budou bojovat a odmítat Ježíše Krista až do hořkého konce.

Obklopím každou osobu všech ras, vyznání a náboženství Světlem mého Syna a mnozí Ho uvidí. Následkem toho se mnozí obrátí a budou prosit o právo žít věčný život v nádheře království mého Syna na zemi.

Slíbil jsem, že můj Syn zaujme své místo na svém trůnu, a to se také splní. Ti, co se nechtějí stát částí jeho království, si zvolí na základě svobodné vůle, kterou jsem dal vám všem.

Já, váš milovaný Otec, Stvořitel všeho, co je a bude, vás prosím, abyste nepromarnili své dědické právo. Pokud to uděláte, budete pohlceni Satanem, jenž je nelítostný, stejně jako je lhář, podvodník a žalobník. Dostáváte dar, který nebyl udělen žádné generaci před vámi, a musíte se modlit, aby vám byly dány milosti přijmout moji přízeň.

Pojďte do Světla, neboť neuděláte-li to, temnota vás navždy oslepí. To roztrhne mé srdce ve dví a Já nechci ztratit žádného z vás.

Žehnám vám. Provázím vás touto svatou misí, která je vám dána Nejsvětější Trojicí, jak bylo předpověděno.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší