Bůh Otec: Velmi dlouho jsem trpělivě čekal, abych shromáždil své děti do mé svaté vůle

Pondělí, 27. ledna 2014 v 17:18

Moje nejdražší dcero, jak jen se bojíte, když to není třeba! Když dávám světu dar tohoto významu, činím tak z pocitu povinnosti, zrozeného z mé velké lásky ke všem mým dětem.

Varuji vás k vaší ochraně. Odhaluji vám část sebe v každém jednotlivém poselství, které vám dávám pro svět. Tobě, má dcero, zjevuji svou touhu po sblížení s mými dětmi. Dávám ti najevo svůj soucit, radost, nesouhlas, hněv, svou lásku i milosrdenství. Tak proč se Mě obáváte, když se k vám vztahuji? Nesmíte mít obavy z Otce, milujícího své potomky a zvláště hříšníky, kteří otevřeně kašlou na všechny zákony ode Mne, jimiž vábím lidstvo ke své něžnosti.

Děti, buďte připravené přijmout mé velké milosrdenství. S otevřeným srdcem přivítejte Mě, svého milovaného Otce. Připravte se k mému uvítání a volejte ke Mně pokaždé, když se strach vplíží do vašich myšlenek, když se snažíte sžít se zásadami těchto poselství. Tato poselství jsou jedinečná. Jsou předávána světu Nejsvětější Trojicí. Mám je za nejdůležitější misi na zemi od doby, kdy jsem poslal svého jediného Syna, aby vás vykoupil.

Toto mé Slovo by mělo být přijato s laskavým a vděčným srdcem. Važte si mých Slov. Smiřte se s vědomím, že všechno, co je, zůstává a vždy zůstane pod mou kontrolou. Já jsem vše, co je a co bude. Všechna rozhodnutí vztahující se k budoucnosti lidstva a osudu světa, spočívají na Mně. Děti, nikdy bych vás záměrně nestrašil. Co udělám, je, že vás připravím na své nové království, abyste zvládli do něho vstoupit – až všechna bolest a zármutek už nebude.

Buďte v pokoji, mé nádherné, vytoužené děti. Jste pro Mne vším. Myslím tím vás všechny. Všechny hříšníky. Všechny, kteří Mě neuznáváte. Všechny, kdo zbožňujete Satana. Všechny mé věrné děti. Všechny, jejichž duše byly ukradeny. Patříte jen Mně. Nenechám ani jedinou duši, aby zůstala nepovšimnuta v tomto mém posledním pokusu připravit svět na Druhý příchod mého milovaného Syna.

Ani jeden z vás nebude ponechán nedotčen rukou mého milosrdenství. Dovolte Mi otevřít vaše srdce, abych vás svou rukou požehnal.

Řekněte Mi:

Nejdražší Otče, vztáhni ruku a dotkni se mého těla a duše svou rukou milosrdenství. Amen.

Okamžitě odpovím na vaše volání.

Jděte vpřed, moji maličcí a buďte v pokoji, neboť můj zásah bude vaší zachraňující milostí, bez ohledu na to, jak těžké bude období, které přichází. Budu s láskou v srdci čekat s otevřením dveří do mého Nového ráje, jakmile vás vyzvu, abyste přišli ke Mně, svému Otci.

Velmi dlouho jsem trpělivě čekal, abych shromáždil své děti znovu do mé svaté vůle. Ten den je blízko a mé srdce se raduje v očekávání chvíle, kdy člověk přijde zpátky na své právoplatné místo vedle Mne.

Váš milující Otec

Bůh Nejvyšší