Bůh Otec: Velmi málo vás odmítne novou jednotnou světovou církev a tak můj zásah bude rychlý

Neděle, 20. dubna 2014 v 17:40

Má nejdražší dcero, když jsem poslal svého Syna vykoupit lidstvo, svět Ho odmítnul, stejně jako proroky, které jsem poslal před Ním.

Jak nyní připravuji poslat svého Syna podruhé a naposled shromáždit mé děti a dát jim věčný život, ony také odmítnou tento velký čin milosrdenství. Skrze mé Slovo jsem dal lidem Pravdu, a přesto ji odmítají. Jak snadno zapomínají. Jak slepí jsou, neboť jsem řekl světu, že mu přinesu své království – nový svět bez konce – ale nemají skutečné pochopení, co jejich dědictví představuje. Ne všichni přijmou milosrdenství mého Syna, a tak připomínám světu, co má přijít, aby přišli a přijali mé království.

Moje děti budou velmi vzdorovat mnoha zázrakům, které ukážu světu před příchodem mého Syna. Bude hodně debat, ale moji nepřátelé se postarají, aby mé děti byly oklamány a nepřipravily své duše na nádherný život, který jsem přichystal pro každého z vás.

Právě tak, jako můj Syn třetího dne vstal z mrtvých, tak se také zjeví třetího dne po třech dnech temnoty, ve svém Druhém příchodu. Chci, abyste si byli vědomi těchto tří dnů temnoty a nebáli se jich. Posvěcené svíce vám poskytnou jediné světlo, které dovolím, aby umožnilo těm, kteří Mě milují, vidět a očekávat s radostí příchod mého Syna.

Nebojte se mé lásky k vám, ani moci, jíž vládnu, protože je pro vaše dobro, že dovoluji, aby se všechny tyto události staly ve dnech, vedoucích k Velkému dni. Povoluji mým nepřátelům, aby se potulovali po světě. Dovoluji ničitelům klamat lidi, neboť takto budu zkoušet víru těch, kteří byli požehnáni Pravdou. Ale vězte toto: Ti, kdo zradí Boží Slovo, budou vyhnáni do pouště. Ti, kdo budou útočit na mé posvěcené služebníky milující mého Syna a budou k nim hrubí, budou tvrdě potrestáni. Umožním slabým a těm co snadno podlehnou klamu, aby se káli a vyhledali Mě – až se uskuteční má proroctví, která jsi dostala, má dcero.

Děti, připravuji vás, aby se naplnila má vůle a žili jste v mé říši, protože k tomu jste se narodili. Svět, ve kterém žijete, je poskvrněn Zlým a jeho vlivem. Země je zamořena hříchem v tomto čase více, než kdy dříve, a hřích se nyní vystupňuje, čehož každý z vás, s pravou vírou, bude svědkem. Budete potřebovat, aby vám Pravda byla připomínána každý den ode dneška – Velikonoční neděle – neboť bez toho zabloudíte a ztratíte se.

Velmi málo vás odmítne novou jednotnou světovou církev a tak můj zásah bude rychlý. Přitáhnu si vás, povzbudím vás, až se bolest a odpadlictví stanou nesnesitelnými a zachráním vaše duše jakýmkoliv prostředkem, který zvolím, spíše než bych vás ponechal svým nepřátelům. Přeji si, abyste pohlíželi vlídně na ty, kdo bojují proti mému Synu kvůli této jeho misi připravit svět na svůj Druhý příchod. Žádám vás, abyste prosili Mě, svého Věčného Otce, abych projevil milosrdenství všem, kdo se snaží zasahovat proti mé ruce, mé šlechetnosti, moci a božství, touto mimořádnou modlitbou modlitební kampaně (147):

Bože Otče, buď milosrdný k těm, kdo odmítají tvého Syna

Ó, Bože, můj Věčný Otče, prosím Tě, abys projevil milosrdenství těm, kdo odmítají tvého Syna.

Snažně prosím za duše těch, kdo se pokoušejí zničit tvé proroky.

Úpěnlivě prosím za obrácení pro Tebe ztracených duší a prosím, abys pomohl všem svým dětem připravit jejich duše a změnit jejich životy podle tvé Boží vůle v očekávání Druhého příchodu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista. Amen.

Jděte, mé děti, a připravte všechny, které znáte, tím, že nabídnete Mně, svému Věčnému Otci, speciální modlitby za mé velké milosrdenství.

Miluji vás všechny. Jsem nejvíce milující, nejvýš trpělivý a očekávám vaši odpověď. Nemyslete si nikdy, že neslyším vaše modlitby, neboť vaše hlasy jsou sladkostí v mých uších a vaše láska ke Mně Mi přináší velkou radost. Není nic, co bych pro své děti neudělal. Nic.

Jděte v lásce a radosti, neboť si můžete být jisti, že jsem nanejvýš milosrdný.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší