Bůh Otec: Zemětřesení udeří na vaše města

Pondělí, 31. března 2014 v 14:00

Má nejdražší dcero, přišel čas, kdy člověk, po dlouhou dobu hřešící a poskvrněný v mých očích, nyní klesne do konečných hlubin zkaženosti, až bude zkoušet zničit vše svaté ode Mne.

Všechen život pochází ode Mne. Život duše je můj. Život těla je také ode Mne. Ať nikdo nezasahuje do obojího, abych mu neodňal jeho vlastní život. Tím si můžete být jisti. Všechny formy života, stvořené mou rukou, budou zabíjeny rukama bezbožných hříšníků. Budou brát život těm v lůně matek s tím, že je to forma lidských práv. Vy, mé děti, nemáte právo ničit život mých dětí – ani před, nebo po jejich narození – a pokud tak učiníte, budete trpět strašným trestem. Bez usmíření a činěného pokání za tak ohavný hřích vás zničím, tak jako i země podporující toto zlo. Zničíte-li svůj vlastní život, urážíte Mě, protože vám nepatří, a jen Já mám právo život dát a odejmout jej v mém čase. Zasahováním do života těla se vměšujete do mého božství a Já nikdy nebudu přihlížet a ignorovat takovou urážku mého stvoření.

Až mu nebude stačit odebrat život, člověk záludně zaútočí na život duše tak, že vnese smrt do mého svatého Slova, jež rozdupe na kousíčky, dokud nebude jako drť pod jeho nohama. Pak člověk, arogantní a plný svého pokřiveného pohledu na své schopnosti, bude zkoušet najít novou planetu, jako nový domov pro lidstvo, ačkoliv to není možné. Dar samotné půdy, na kterou jsem umístil lidstvo, se bude zdát nedostačující pro lidské potřeby. A tak to bude pokračovat – tento pochod k sebezničení. Člověk bude původcem svého vlastního zániku. Plánovitě zničí vše, co je Mi svaté.

Dar života, který každé stvoření ode Mne dostalo, Mi bude člověkem ukraden bez nejmenších výčitek. Bude omlouvat každou část svého vražedného záměru prohlášením, že vzít život je dobrá věc. Smrt potratem je největší urážkou ze všech a Já varuji lidstvo, že spravedlnost vezmu do svých rukou, neboť už dále nedovolím, abyste Mě takto proklínali.

Zemětřesení udeří na vaše města a za každý národ, který schvaluje odebrání života, pocítíte probuzení mého hněvu, jak zasáhnu vaše ubohá a nenávistná srdce. Ti, kdo se budou snažit vzbudit lítost za taková provinění, budou ušetřeni, ale vězte, že žádný národ tomuto trestu neunikne.

Nebudu tolerovat smrt své církve, až člověk, spolu s falešnými vůdci, které bude otrocky následovat, zničí svátosti a znovu je vytvoří tak, aby zmizely. Strhnu vaše chrámy a kostely, protože pokračujete v znesvěcování Těla mého Syna. Bičovali jste Ho, vysmívali se Mu a pronásledovali jeho učedníky, dokud jste Ho brutálně nezavraždili, když jste Ho ukřižovali. Přesto jste se nepoučili. Váš nedostatek pokorné služebnosti tomu, kdo vám dal život, přinesl vám vykoupení, a kdo se vás nyní pokouší připravit na Velký den, Mě znechucuje.

Jsem zarmoucen. Jsem sklíčený a rozhněvaný, neboť jste nakonec dokázali zabít každou formu života, kterou jsem vám dal. Mluvím o životě těla i o životě duše. Život, který jsem dal vám, už vám nestačí, proto si jej zase vezmu v Poslední den od těch, kdo Mi jej hodili zpět. I když váš čin války proti Mně, Stvořiteli světa a všeho, co je, pokračuje, dovolím vašim hanebným, zničujícím činům trvat jen velmi krátce.

Nyní vám dám čas, abyste zvážili hříchy lidstva vzhledem ke všemu, co pokládám za svaté, abyste mohli odčinit hříchy světa. Poslední bitva začala a mnoho života – daru života stvořeného Mnou – bude člověkem zničeno. A kvůli tomu potrestám svět.

Váš Otec

Bůh Nejvyšší