Bůh svou lásku k člověku udržuje skrze společenství rodiny

Neděle, 21. září 2014 v 17:45

Má vroucně milovaná dcero, mé srdce patří všem rodinám a v tomto čase chci žehnat všem rodinám, ať už malým, středním nebo velkým. Je-li v rodinách přítomna láska, znamená to, že Boží moc bude podporována, neboť všechny jeho děti patří Jemu. Byl to On, kdo stvořil každého jednotlivého z nich.

Bůh svou lásku k člověku udržuje skrze společenství rodiny, protože v takových podmínkách jeho láska přirozeně vzkvétá. Láska v rodinách, které jsou jednotné, přináší velké milosti, protože vzájemná láska členů rodin je jedním z největších Božích darů. Bůh používá lásku v rodině, aby rozepjala svá křídla a všichni členové milující rodiny pomohli tuto lásku šířit, kamkoliv půjdou. Stejně tak zhroutí-li se jednota rodiny, bude to mít přímý dopad na vaši obec, vaši společnost a na vaše národy.

Když Bůh stvořil Adama a Evu, toužil po své vlastní rodině, kterou by štědře zahrnul vším potřebným. Bude se vždy snažit chránit rodiny, protože je to místo, kde smrtelný člověk poprvé objeví lásku. Když láska vzkvétá v rodinách, tak se jí také bude dařit v národech. Právě to, že vzájemná láska má původ v rodině, je důvodem, proč na ni útočí Satan. Satan využije všechen svůj vliv k napadení lidí, aby ospravedlnili každý důvod k rozbití jednoty rodiny. Bude bránit utváření rodin a pokoušet se je zastavit před opětovným sjednocením, pokud je to vůle Boží.

Rodina, zrozená z Boží lásky, bude vždy napadána zlem. Abyste ochránili vaši rodinu od Zlého, prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (167):

Ochraňuj mou rodinu

Ó, Bože, můj Věčný Otče, skrze milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, prosím, ochraňuj za všech okolností mou rodinu před zlem.

Dej nám sílu se povznést nad zlý záměr a zůstat sjednoceni v naší lásce k Tobě a sobě navzájem.

Buď nám oporou v každé zkoušce a utrpení, které možná budeme snášet, a udržuj živou lásku, kterou máme jeden k druhému, abychom byli v jednotě s Ježíšem.

Žehnej našim rodinám a dej nám dar lásky i v čase sváru.

Posilni naši lásku, abychom se dokázali rozdělit o radost naší rodiny s ostatními, aby tvou lásku mohl sdílet celý svět. Amen.

Nezapomeňte, že Bůh stvořil každého z vás ke svému obrazu, aby mohl vytvořit dokonalou rodinu. Buďte vděční za vaše rodiny, neboť je to největší dar, který udělil lidskému rodu. Až utrpení na této zemi dojde ke svému konci a nenávist bude vyhlazena, Bůh sjednotí lidstvo jako jedno v Něm. Budete znovu dokonalí a jeho rodina bude mít věčný život.

Váš Ježíš