Cenzura médií

Sobota, 1. ledna 2011 v 02:00.

Má milovaná dcero, nadešel příchod dalšího roku, kdy mé milované děti uslyší ode Mne více o tom, jak přizpůsobit své životy tak, aby byly připraveny, až přijdu jako soudce lidstva.

Mé vzácné děti, které všechny držím blízko mého Nejsvětějšího Srdce, musíte Mi teď naslouchat. Nikdy vás neopustím, pokud budete věřit ve Mne a pravdě o Novém ráji – slib, který jsem vám dal předtím, než jsem zemřel na kříži za vaše hříchy. Ten čas se již blíží. Nikdy nemějte strach. Jestli Mě milujete a věříte ve Mne, čeho byste se báli? Láska není ustrašená. Láska je radost, štěstí a pro všechny z vás, kteří věří ve věčný život v nebi, není nic, čeho byste se měli bát. Miluji vás všechny.

Úloha Matky Boží v Druhém příchodu Krista

Má milovaná Matka, která z vlastní vůle přijala kalich souhlasem s mou existencí ve chvíli početí, aby oznámila nový začátek pro lidstvo, a bude to také ona, kdo oznámí můj Druhý příchod.

Spasím všechny, kteří se obrátí ke Mně pro slitování. Má Matka, poslaná Věčným Otcem, aby přinesla vykoupení a spásu světu, bude stát při Mně i tentokrát.

Má milovaná Matka, anděl světla, bude nyní vítězně přinášet mé milosrdenství a oznámí můj Druhý příchod na zem. Moje oddaná Matka, Neposkvrněné Početí, jako Zprostředkovatelka, pomůže připravit svět na můj Druhý příchod. Mnoho století už připravovala lidstvo, ale teď, v posledních sto letech se pokouší vkládat lásku do vašich srdcí, aby zažehla někdy již chybějící lásku ke Mně a k mému Věčnému Otci.

Byl čas, kdy má Matka prostřednictvím božského zjevení, chtěla vzbudit na zemi pozornost. Naneštěstí, od zjevení ve Fatimě a Garabandalu, jen málo mých posvěcených služebníků vzalo její božská zjevení vážně. Ani její vizionáři, těch málo vyvolených, nejsou bráni vážně. V tomto čase, kdy začíná rok 2011, se uskuteční ve světě mnoho, mnoho změn. To proto, mé děti, jak už víte, že svět se brzy změní.

Tajemství Fatimy. Spojení s budoucností.

Tak mnoho z vás, nevinných a důvěřivých duší, nedokázalo pochopit, že se zlo právě nyní odhaluje. Mé děti – počítám k vám ty, které čtou tato poselství poprvé ze zvědavosti a které mohou cítit mezeru ve svém spirituálním vývoji, nyní poslouchejte:

Vy a vaši bližní bratři a sestry, jste nyní vtahováni do světa, jenž je ovládán skupinou, předpověděnou v posledním tajemství z Fatimy, do kterého nejste zasvěceni. V tomto světě brzy zjistíte následující:

Vaše peníze budou bezcenné a jediný způsob jak obchodovat, bude směnou stříbra a zlata.

Budete se muset modlit ve skupinách, a budete si muset nalézt posvěceného služebníka odvážného natolik, aby odolával pronásledování.

Musíte nalézt útočiště, kde se budete moci modlit, protože vaše chrámy budou prodány pro zisk.

Držte se Písma, i když jste ho nikdy před tím nečetli. Buďte ujištěni, že jeho výtisky si v budoucnu nebudete moci koupit.

Organizujte modlitební skupiny, aby se modlily za spásu lidstva. Za tři roky pochopíte, proč je to důležité.

Cenzura médií

Médiím musím říct toto: Vaše arogance, kterou dnes jako sdělovací prostředky ukazujete světu, se změní v beznaděj, až vaše slova nebude nikdo poslouchat. Také vy si brzy uvědomíte důležitost modlitby, až se lidstvo odvrátí od Pravdy. Vaše slovo může ještě dnes oznamovat důležitou a nezávislou pravdu. Ale tento dar vám bude nyní odebrán. Místo toho pravda bude lidstvu skryta diktátorskými režimy, jichž se stanete svědky během Velkého soužení. Tehdy bude vaše slovo odmítáno, právě tak, jako je dnes odmítáno moje.

Tajný kanál pro komunikaci

Nikdo vám nebude naslouchat, protože jediné slovo oznámené lidstvu, které bude mít nějaký dopad, bude světu vedeno tajným kanálem pomocí technologie. Naleznete se na poušti a skončíte tím, že se budete pokoušet sdělovat informace nevěřícímu světu, stejně jako to budu dělat Já v čase, kdy vašemu slovu už nebude nasloucháno.

Dejte si pozor na diktátory

Nemějte strach, bez ohledu na cestu, jakou jdete k Bohu, jen Mi teď naslouchejte. Bojujte s těmi, kdo vám vnucují diktaturu slova, neboť ti jsou od Satana. Nikdy se jimi nedejte zmást, bez ohledu na to, kolik by vás platili za rozšiřování lží. Budou čelit věčnému zatracení, nebudou-li litovat. Avšak čas není na jejich straně. Bojujte za svobodu oznamovat nespravedlnosti, kterých jste byli svědky. Nezáleží na tom, jestli ve Mne věříte, protože tato proroctví se budou naplňovat, a pak si uvědomíte pravdu mého učení.

Kniha Zjevení

Dnes ve světě, který může vypadat zbitý a zdecimovaný ekonomickým kolapsem, je snadné věřit, že věci půjdou k lepšímu. Ano, mé děti, v minulosti by to byl přirozený předpoklad, ale už tomu tak není. Spiknutí, zamýšlené jádrem skupiny organizací, rozvětvené široce v každé zemi na světě, je připraveno k propuknutí. Ti z vás, kteří ve Mne nevěří, konečně porozumí proroctvím, obsažených v Knize mého Otce a v Knize Zjevení.

Nemějte strach, mé děti. Obraťte se ke Mně a mluvte ke Mně v soukromí vlastními slovy, a Já vám dám sílu, naději a energii projít touto temnou cestou v historii lidstva.

Ti z vás, kteří čtou tato poselství, myslete obezřetně. Jestli pochybujete o obsahu, tak se podívejte kolem a rozhodněte se, zda se odvážíte pečlivě zvažovat znamení. Všímáte si, že s vaší svobodnou vůlí, která je vám dána jako dar mého Věčného Otce, je nyní manipulováno? Já a můj Věčný Otec bychom nikdy nesáhli na tento Boží dar, tak je tento dar posvátný. Ale když se člověk rozhodne přijmout Satana a plameny pekla, tak budiž.

Bůh, můj Věčný Otec, tomu nemůže zabránit. Avšak Satan se vám tento dar svobodné vůle pokusí vzít. Až zjistíte, že vaše svobodná vůle je vám vyrvána mocnými silami, na které nemáte žádný vliv, tak budete vědět, že je za tím Zlý.

Satan nikdy nezvítězí

Prosím, prosím, zůstávejte bdělé, mé drahé děti. Nevzdávejte se. Jestli se vás dostatečné množství bude modlit a stát pevně, zachráníte duše. Satan a jeho armáda nikdy nezvítězí. Nemohou. Není to možné. Jen Bůh má moc ukončit tento strašný konflikt.

Já, váš Spasitel a ustanovený soudce vás naléhavě žádám, abyste byli pevní, odvážní a bojovali za to, co cítíte ve svých srdcích, že je správné, i přesto, že vás trápí strach.

Strach je vám dáván Satanem. Strach není nikdy vkládán do vašich srdcí Mnou nebo mým Věčným Otcem.

Odložte obavy a otevřete vaše srdce lásce, nikoliv strachu. Láska přichází od Boha. Řekl jsem vám, že láska není něco, co můžete cítit, aniž byste otevřeli svá srdce. Láska a Bůh, Věčný Otec, Stvořitel této země, jdou ruku v ruce. Nemohou být rozděleni. Pokud by tomu tak bylo, pak je Satan u díla.

Jděte nyní, mé děti, a rozhodněte se. Chcete, aby vás obklopila láska mého Nejsvětějšího Srdce, nebo strach? Je to vaše rozhodnutí.

Váš božský učitel, Spasitel a spravedlivý, milosrdný soudce

Ježíš Kristus