Ďábelský duch Jezábel udělá všechno možné, aby pronikl do mé církve

Neděle, 23. listopadu 2014 v 18:20

Má vroucně milovaná dcero, ďábelský duch Jezábel plánoval velký útok proti mé misi na záchranu duší.

Tato zrádkyně a ničitelka Božích proroků sama sebe ustavila Boží učitelkou a působila mezi mými lidmi, aby je sváděla a odváděla z mojí církve, v níž nastane největší odpadlictví všech dob. Bude zodpovědná za to, že má církev se bude dopouštět cizoložství s princi tohoto světa, které bude příčinou spojení, jež je Bohu odporné a je ohavností v jeho očích.

Přítomná v srdci mužů, stejně jako i žen, Jezábel je jedním z nejďábelštějších, nejinteligentnějších a nejlstivějších démonů v Satanově hierarchii a pracuje mnoha způsoby ke svedení mého lidu. Projevuje se skrze skupinu, prohlašující, že jsou moji, jsou však zapojeni do satanské sekty. Dobře znalý teologie, hovoří k ní tento démonický duch různými jazyky a způsobuje velké zmatení, bolesti a rozdělení mezi těmi, co přijali můj kalich. Tito samozvaní znalci mého Slova nepocházejí ode Mne. Ale přestože je jejich nenávist ke Mně zřejmá ze špíny, vycházející jim z úst, jsou i jiné způsoby, jimiž se budou snažit uškodit mé poslední misi.

Tohoto nepřítele Boha poznáte podle neustálých pokusů prohlašovat své následovníky za Boží proroky. Mnozí z nich vystoupí a budou prohlašovat, že Já, Ježíš Kristus, mluvím skrze ně. Jezábel bude úspěšně šířit a plodit lži tím, že připojí svého zlého a domýšlivého ducha k samozvaným prorokům, kteří se pak budou snažit využít tuto misi, aby dala jejich hlasům legitimitu.

Ďábelský duch Jezábel udělá všechno možné, aby pronikl do mé církve na zemi za použití každé myslitelné taktiky. Svým vlivem odvede mnoho dobrých duší v církvi ode Mne a podryje Slovo Boží. Pracující mezi muži a ženami, použije kouzla a čarodějnictví, aby vyvolal dojem zázraků. To je ještě další skupina mých protivníků, kteří pod vlivem Bála, se budou snažit způsobit škodu pravým Božím vizionářům a prorokům v poslední bitvě o duše.

Dávejte si pozor na ty, kdo se vychloubají znalostmi teologie a odvažují se říct, že pocházejí ode Mne, když vše, co říkají, pramení ze žárlivosti a silné nenávisti k Božím prorokům. Takto napadené duše se budou snažit vámi manipulovat a zastrašovat každého, kdo se jim postaví. Budete-li pokračovat v následování mé poslední mise na zemi k záchraně duší, udělají vše, co mohou, aby vás zlomili.

Ti, kdo jsou ovlivněni duchem Jezábel, budou neúnavně pracovat, aby Mě napadali. Tento zlý duch, skrze slabé duše, kterých se zmocní, využije démonické prostředky k pomluvám, znevažování a podněcování nenávisti mezi těmi, kdo Mě následují. Utečte, budete-li čelit takovým zamořeným duším. Nepodceňujte je, protože pod vlivem Jezábel, se budou snažit způsobit nepředstavitelnou škodu těm, kteří se s nimi zapletou.

Naučte se rozpoznat zlého ducha Jezábel, protože bude mluvit o Mně s velkou autoritou skrze ty, které posedne. Budou mluvit s důkladnou znalostí o svatých svátostech a použijí úryvky z Bible svaté, ale jen tak, aby nesprávnou citací podrývali mé Slovo. Uvidíte Jezábel útočit na tuto misi se škodolibým potěšením. Její věrní následovníci jsou tvrdohlaví, panovační, plní pýchy a hluboce oddáni tomuto mému protivníku, který se zmocnil jejich duší svým mocným vlivem. Nesmíte se nikdy utkat s duchem Jezábel, protože uděláte-li to, zničí vás, stejně jako to učiní se svými přívrženci.

Mějte se na pozoru před každým, kdo vystoupí a řekne, že byl poslán Mnou, aby pomohl šířit mé Slovo. Vězte, že jsem od počátku této mise neurčil ani jediného proroka hlásat mé Slovo světu. Ale falešných proroků se objeví celé houfy a každý se snahou předčit druhého. Pak se budou snažit zneužít tuto misi a získat podporu k šíření nepravd. Všichni ti, kteří mohou být svedeni ďábelským duchem Jezábel a jakkoliv odpoví tomuto duchu, brzy zjistí, že všechna jejich láska ke Mně dojde k náhlému konci. Uvedete svou duši do velkého nebezpečí, podlehnete-li lžím Jezábel, poslanou z útrob propasti zničit mou církev a mé proroky v těchto časech.

Váš Ježíš