Den, kdy přijdu ve svém Božím milosrdenství, bude dnem osvícení

Úterý, 23. prosince 2014 v 16:55

Má vroucně milovaná dcero, v tomto výjimečném čase volám ke všem svým milovaným následovníkům, aby přišli ke Mně a dovolili Mi pokrýt je svou vzácnou Krví. Vzdal jsem se svého života na zemi na důkaz svého velkého milosrdenství a pohnu horami, oceány a otřesu zemí až přijdu, ještě jednou, abych vás všechny vzal k sobě.

Miluji vás a přináším vám velká požehnání a útěchu v přípravě na můj čas. Dovolte svým srdcím Mě přivítat. Dovolte mé lásce k vám proniknout srdce všech Božích dětí, včetně těch, které vás pronásledují pro mé svaté jméno. Tyto Vánoce vám přinesu pokoj a ujišťuji vás, že můj čas je už velmi blízko. Přijdu brzy, abych vám projevil své milosrdenství. Darem Ducha Svatého chytnu za srdce ty z vás, kteří Mnou v tomto poslání pohrdáte. Všechny pochybnosti, které byste snad měli, brzy zmizí a svého břemene budete zbaveni. Do té doby budete snášet bolest z odloučení ode Mne, zaviněné králem lží, který má potěšení z toho jak Mě odmítáte.

Neodporujte Mi, moji milovaní, neboť vás miluji s neustávající touhou. Je mi hořce sladko, když přijdu a doprošuji se těch, co říkají, že Mě milují, aby se ke Mně obrátili. Pláču slzami lítosti, když Mě ani skrze tento Boží zásah nejste schopni přijmout, ač je vám dáván tak upřímně. Měli byste se snažit hlásat Pravdu, ale místo toho jste Mě krutě odmítli způsobem nepatřičným mému božství.

Den, kdy přijdu ve svém Božím milosrdenství, bude dnem osvícení. Okamžitě poznáte, že jsem vás vzal do času úplné opuštěnosti, kdy nic, co jste učinili, nemůže být přede Mnou skryto. Za každý čin slabosti z vaší strany pocítíte bolest mého utrpení, která se stane i vaší bolestí. Výčitky svědomí budou jen tak silné, jako víra, kterou ve Mne máte. Tak mnozí z vás si uvědomí, co potřebují učinit, aby získali mé přijetí. Avšak někteří osvícení svědomí odmítnou kvůli vzdálenosti, kterou jste mezi námi vytvořili.

Vám, pyšným a arogantním, kteří během Varování skryjí přede Mnou svou tvář, musím říct následující: Nebojte se, neboť jste moji. Protože jste dítě Boha, stvořené k jeho obrazu, projevím vám velké milosrdenství. Nemějte strach z Toho, kdo vás miluje – bojte se jen toho, který vámi pohrdá, neboť on, Zlý, je váš největší nepřítel. Odmítněte Mne a budete zotročeni mým největším protivníkem, ale když ho odmítnete, má moc vás obklopí, ochrání a bezpečně přivede do mého království. Říkám vám to proto, abyste věděli, že když řeknu, že se to stane, tak se to stane. A až ten den přijde, musíte mít na paměti má slova. Nemějte ze Mne strach, neboť čeho se máte bát? Když jsem se pro vás vzdal svého života, proč byste tedy chtěli zanechat svůj život ďáblu, který usiluje jen o zničení vaší nesmrtelné duše?

Je jen jediná cesta, kterou se můžete dát, a ta vede ke Mně, k vašemu milujícímu Spasiteli a Vykupiteli. Já jsem vaše záchranná síť. Neutíkejte před svojí spásou. Myslete vždy na můj soucit, lásku a velké milosrdenství. Mé Boží milosrdenství je na dosah.

Váš milovaný Ježíš