Díky této misi zachráním 5 miliard duší

Neděle, 9. listopadu 2014 v 15:20

Má vroucně milovaná dcero, vše, co jsem kdy chtěl učinit, bylo zachránit duše Božích dětí. Vše, po čem toužil můj Věčný Otec, bylo, aby Ho jeho děti milovaly tak, jako On miluje je.

I když jeho prvorození odmítli jeho lásku, můj milovaný Otec připravil svých Deset přikázání, aby lidem umožnil žít podle jeho pravidel. Touhou člověka musí být stále sloužit svému Pánu a to projevy lásky svým bratřím a sestrám. Zachováváním Božích zákonů Mu zůstane věrný a bude Mu bližším. Ale odmítáním Desatera přikázání zvětšuje odstup mezi sebou a Bohem.

Má poslední mise – dát člověku ovoce jeho spásy, přinesla mnoho darů. Teď si přeji, aby se každý z vás, ode dneška každý den, modlil modlitbu (33) modlitební kampaně a měl u sebe kopii Pečetě živého Boha. Mnozí, kteří o této misi nemusejí vědět, mohou také být pod ochranou pečetě, budete-li se za ně tuto modlitbu modlit.

Všechny Boží děti, které mají Pečeť živého Boha, budou imunní vůči nesnázím, které přijdou, jak se bude Velké soužení rozvíjet. Prosím vás, abyste to udělali dnes, neboť vám slibuji velkou ochranu před pronásledovateli křesťanské víry a před zvraty, kterých budete svědky ve všech koutech země. Prosím vás, nenechejte si trápit srdce žádným strachem. Přestože ze svého milosrdenství toužím zachránit celý svět, prohlašuji nyní, že díky této misi zachráním pět miliard duší. Oznamuji, že je to jedna z největších milostí, kterou jsem odkázal Božím dětem během celé historie světa.

Vězte také, že zkrátím utrpení, které lidstvu způsobí šelma, takové je moje milosrdenství. Ale nejprve uvidíte Boží trest, protože byl předpověděn, a je nevyhnutelnou součástí konečné očisty člověka.

Důvěřujte Mi. Dodejte si odvahy a nikdy se nebojte zla a bezbožnosti, které brzy uvidíte. Věříte-li ve Mne, nechejte radostí naplnit své duše. Zachráním všechny, pro něž snažně poprosíte o mé milosrdenství modlitbou mých modliteb modlitební kampaně. Jediný hřích, který nemůže být odpuštěn, je věčný hřích rouhání se Duchu Svatému.

Dnešek je dnem, kdy slavnostně slibuji přinést lidstvu lásku, pokoj a radost mého království záchranou pěti miliard duší.

Miluji a hýčkám vás všechny. Není nic, co bych pro vás neudělal, je-li to Boží vůle. Vše, co musíte dělat, je Mě prosit.

Váš Ježíš