Dokonalý svět nahradí všechno poskvrněné a zkažené

Neděle, 27. července 2014 v 15:15

Má vroucně milovaná dcero, můj pokoj bude brzy váš a všech, kdo slouží Mně, Ježíši Kristu, v tomto životě, který byl dán světu mocí mého milovaného Otce.

Žehnám všem, kdo se snaží zůstat věrni mému Slovu a zejména všem, kteří po mém Slovu hladoví. I když si můžete myslet, že lidé všech jiných náboženství, včetně těch, kteří nevěří v mého Věčného Otce, nebo těch, kteří nepřijímají Mne, Ježíše Krista, Spasitele světa, jsou ztracení, nemusí to tak být. Každá duše, která se pokouší dosáhnout duchovní dokonalosti a která může být neznalá Pravdy, je milována mým Otcem, jenž je vše milující, všemocný a dokonalý ve všem, co činí.

Lidská rasa je nedokonalá kvůli hříchu, a přesto každý člověk byl stvořen k obrazu Toho, kdo mu dal život. Jako takoví, každý muž, žena a dítě se stanou znovu dokonalými, jak tělem i duší, jakmile mor hříchu bude vyhlazen. Až nepřátelé Boha budou vyhnáni a až nedokonalost těla a duše už nebude vytvářet překážky mezi člověkem a Bohem, budou všichni jedno s mým Otcem. Nové království, sloučením nebe a země, se stane jedno. Člověk se stane jedno v Bohu skrze Mne, jeho jednorozeného Syna a jeho plán pro svět bude dokončen.

Nemůžete nikdy dojít plnosti, protože od doby, kdy existuje hřích, vytváří oddělení od Boha. Ale přijde čas, kdy všechno soužení, jež deptá zemi, bude smeteno. Láska a radost ji zaplaví a dokonalý svět nahradí všechno poskvrněné a zkažené.

Jenom pak se celé Boží stvoření stane znovu dokonalé.

Váš Ježíš