Dokud se daří lásce, může lidstvo přežít

Čtvrtek, 3. dubna 2014 v 17:11

Má vroucně milovaná dcero, láska je jeden z nejmocnějších Božích darů. Dokud se daří lásce, může lidstvo přežít. Láska přesahuje všechno zlo, spory a nenávist, neboť je z Boha a žádná síla zla ji nemůže úplně zničit.

Je-li duše skutečně blízko mému srdci, naplním ji láskou. Zaplavím ji tímto darem, díky čemuž zjistí, že není možné nenávidět jinou osobu, včetně těch, kdo ji souží. Lásku, přítomnou v duši, používá Bůh k přivábení dalších duší k sobě. Užívá se k přinesení radosti a útěchy potřebným a trpícím. Je to však milost, udělená vybraným duším ke sdílení s ostatními ke slávě Boží. Ach, jakou radost Mi přinášejí tyto duše, přijmou-li ode Mne lásku bez podmínek. Přivítají-li moji přítomnost s otevřeným srdcem a umožní Mi zaplavit jejich duše, stanou se mými nádobami a jako dobré víno naplní a uspokojí duše těch, kteří žízní po mé přítomnosti.

Láska je způsob, jak komunikuji se světem, a to až do Velkého dne, kdy si přijdu vyžádat své království. Je-li přítomná opravdová láska, jsem tam. Když není láska, má přítomnost ustoupí. Mnozí lidé Mi zabraňují vejít, a proto nedokážou pocítit plnost daru lásky, jak by tomu mělo být.

Slibuji vám všem, že rozšířím dar své lásky prostřednictvím této mise. Má láska bude poznávacím znamením a všichni, kdo odpovědí na mé volání, budou zahaleni mou láskou, budou-li se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (145):

Naplň mě svým darem lásky

Nejdražší Ježíši, naplň mě, prázdnou nádobu, darem své lásky.

Zaplav mou duši svou přítomností. Pomoz mi milovat jiné, jako Ty miluješ mě.

Pomoz mi být nádobou tvého pokoje, klidu a milosrdenství.

Otevři mé srdce k těžkostem druhých a dej mi milost odpustit těm, kdo Tě odmítají a kdo se proviňují proti mně.

Pomoz mi hlásat tvou lásku příkladem, jak bys učinil Ty, kdybys byl na mém místě. Amen.

Dotknu se duší všech, kteří Mi dovolí vstoupit. Láska vám přinese věčné štěstí. Tím, že přijmete moji lásku bez otázek a s otevřeným srdcem, Mi přinesete velkou radost. Můj dar je nyní váš a toužím, abyste dar lásky od tohoto dne upřednostnili ve všem, co konáte. Tak pomůžete vítězství nad nenávistí, pocházející od Satana a zamořující lidstvo. S tímto darem na vás všechny vylévám mimořádné požehnání. Požehnání jedinečné a mocné, které pocítíte, budete-li se modlit tuto modlitbu, a zejména v modlitební skupině modlitební kampaně, což je obzvlášť důležité v této mé misi spásy.

Váš Ježíš