Domáhat se práv křesťanů bude jako porušení zákona

Pondělí, 10. března 2014 v 15:30

Má vroucně milovaná dcero, velmi brzy uslyšíte množství prohlášení podvodníků, kteří pronikli do mého domu na zemi. Kacířství, hrnoucí se jim z úst a jejich skutky dají vzniknout novým zákonům, zneuctívajícím Boží Slovo a které budou vnuceny všem, kdo jsou Slovu věrní.

Svátosti budou zřídkavé a množství mší se bude snižovat, až se budou konat vzácně. Budou uváděny všemožné výmluvy, ale všechny budou skrývat skutečný důvod pro jejich pohnutky. Vy, moji milovaní následovníci, budete svědky všeho, co má milovaná Matka předpověděla v La Salettě a ve Fatimě. Musíte rozumět, že plánem je znesvětit každou Boží církev dříve, než antikrist usedne na trůn v mém chrámu, v celé své děsivé slávě. Ti, kdo budou požadovat odpovědi, budou ignorováni a později zesměšňováni za odvahu zpochybňovat ty, kteří tvrdí, že vedou moji církev na zemi.

To, co je v Božích očích hříchem, nebude nakonec považováno za důležité. Hřích, nejenže bude zavržen, ale bude ve všech odporných podobách vystaven na mém oltáři. Odstranění hříchu se projeví v indoktrinaci vzdělání dětí. Zejména děti budou násilně krmeny kacířstvím. Bude jim řečeno, že pokud nepřijmou tato učení, proviní se tvrdým odsouzením těch, kdo tvrdí, že hřích je dobrá věc. Děti budou poučené, aby nikdy nehlásaly veřejně Boží Slovo v přítomnosti jiných z obavy, že budou obviněny, že jsou proti lidským právům.

Každý pokus o prosazování morálky mezi mladými jakoukoliv cestou se setká s prudkým odporem a bude odsouzen. Křesťané a ti, kdo veřejně vyhlásí své právo na zavedení křesťanské výuky, budou potlačeni a umlčeni. Jejich slova se stanou šepotem a lidé se budou stydět přiznat, že jsou křesťané. A zatímco práva nekřesťanů budou podporována, budou to práva ateistů, která budou prohlášena za prvořadá. Jak jsem vám řekl, nenávist vůči křesťanům se bude stupňovat mimo mou církev. Potom bude zevnitř kus po kuse rozebrána, až nezbude nic než ulita. Cihly a malta budou stále na místě, ale má církev na zemi, tak jak ji znáte, se změní k nepoznání.

Mým lidem jsou moji lidé – ti, co budou dodržovat svaté Boží Slovo a pokračovat v příjímání nejsvětější svátosti, která vám bude k dispozici od mých statečných a odvážných svatých služebníků, kteří Mě nikdy neopustí.

Až uslyšíte, že mé Slovo – obsažené v Písmu a předávané po staletí v Knize mého Otce – je zpochybňováno a analyzováno s chutí je přepsat, pak musíte vědět toto: Nedávám svolení k takovému kacířství. Odsuzuji tyto zrádce kvůli duším, které svedou na scestí. Vy také nesmíte nikdy poslouchat nikoho, kdo vám nařídí popřít mé Slovo.

Brzy uvidíte, jak se všechny zákony ve vašich zemích a církvích změní k přijetí všech druhů hříchu a jejich uzákonění. Obě skupiny zákonů splynou v jeden celek, až nakonec se o Božím Slovu nebude diskutovat a nebude se dodržovat.

Domáhat se práv křesťanů bude jako porušení zákona a bude v mnoha směrech trestně postižitelné. Pro ty, kdo nevěří, že jsou tyto věci možné, pak, žel, budou svědky těchto věcí během svého vlastního života, jak bylo předpověděno.

Kolik vás zůstane věrných mému Slovu? Mému učení? Ne mnoho. Přesto ti, kdo nyní tvrdí, že Mě ctí a jsou oddáni mé církvi, budou první, kteří se obrátí zády k Pravdě.

Váš Ježíš