Držte se vždy Pravdy, neboť bez ní budete žít ve lži

Neděle, 28. září 2014 v 18:15

Má vroucně milovaná dcero, Slovo Boha, jak Jím bylo ustanoveno, a Slovo, nadiktované mým svatým apoštolům, bylo základem, na němž byla postavena církev, mé mystické Tělo.

Věčné Slovo je základem, na kterém stojí má církev. Není to jinak. Slovo Boží je věčné – je vytesáno do kamene. Je základem Pravdy. Základ mé církve nemůže být otřesen, ale stavba na něm sedící může být změněna a upravena. Avšak jestliže se budova změní, pak ji základ nemusí unést, pokud se uspořádání stavby odchýlí od základu, který byl pro ni navržen.

Slovo Boží nemůže být upravováno, protože se nemůže nikdy změnit. Neboť jak by také mohlo? Bůh nikdy neřekl nic, co by znamenalo něco jiného. Církev musí být podřízená Božímu Slovu. Slovo Boží není podřízené členům mé církve, kteří mohou cítit věci jinak. Opovážíte-li se manipulovat s mým Slovem, zradíte Mne, Ježíše Krista. Já jsem církev, mé Tělo je církev a vše, co vychází ze Mne, je svaté. Neboť dokud bude Pravda vámi prosazována, moji posvěcení služebníci, můžete Mě zastupovat. Dokud Mi budete důvěřovat a uctívat Mne a starat se, aby v mé církvi byly udržovány patřičné obřady, pak budete moci říct, že jste moji.

Když Bůh, mocí Ducha Svatého, diktoval evangelia, Slovo mohlo být podáno použitím různých výrazů, ale v každém případě zůstalo stejné. Když Bůh mluvil skrze proroky a mé apoštoly, požehnané darem Ducha Svatého, řeč byla jasná, jednoduchá a důrazná. Totéž je pravdou dnes, kdy Bůh mluví ke svým prorokům. Řeč je jasná, jednoduchá a podána s autoritou, protože pochází od Boha. Slova vyslovená Mnou, vaším Vykupitelem, se shodují s mým svatým Slovem, které je obsaženo v Písmu, protože pocházejí ze stejné ruky. Proto tedy, bude-li vám někdo předávat novou verzi Pravdy, těžkou k pochopení, sledování a nejasnou, mějte se na pozoru. Bude-li Pravda překroucena, bude z ní vycházet falešné učení. Bude plná slabin, nelogických a zcela opačných svatému Slovu Boha.

Až vám řeknou, že Bůh přijme hřích kvůli svému milosrdenství, vězte, že je to lež. Bůh přijme kajícnou duši, ale nikdy hřích, protože to není možné.

Držte se vždy Pravdy, neboť bez ní budete žít ve lži.

Váš Ježíš