Dveře byly otevřeny, aby pohani mohli znesvětit mou církev

Pondělí, 16. června 2014 v 17:27

Má vroucně milovaná dcero, ti, kdo nechtějí, abych s tebou rozmlouval, ať vědí toto: Vaše svobodná vůle znamená, že se můžete svobodně rozhodnout, zda přijmete, nebo nepřijmete to, co říkám a co si přeji. Zda věříte, nebo nevěříte – je to vaše volba, a jakkoliv se rozhodnete, nebudu vás nikdy kvůli tomu soudit.

Ale nesmíte nikdy soudit jiné v mém jménu. Tím mám na mysli soudit ty, kdo Mě odmítají, stejně jako ty, kdo přijímají můj zásah. Ani jeden z vás nemá právo o druhém prohlásit, že je špatný nebo něčím vinen. Vy, kteří tvrdě odsuzujete lidi, máte za to, že pochybili, jsou něčím vinni, nebo se provinili kacířstvím – nemáte na to právo. Musíte zůstat zticha a modlit se za ty, o nichž věříte, že se provinili. Jen Já, Ježíš Kristus mám právo soudit lidstvo.

Ponižujete-li jiného člověka v mém svatém jménu, jste vinni hříchem a Já vám to budu mít za zlé. Raníte-li jiné svými slovy, umlčím vás. Poškodíte-li dobré jméno jiného člověka, jiní zpochybní vaši pověst. Pokrytectví Mě znechucuje a jste-li vinni pomluvou, pronesenou v mém jménu, pak přivodíte velkou hanbu nejen sobě, ale i mému svatému jménu.

Každý člověk, jenž působí bolest jinému a otevřeně tvrdí, že mluví ve jménu Boha, klame jen sám sebe. Ti, kdo trestají jiné a říkají, že pouze provádějí své rozkazy kvůli svému zasvěcení a oddanosti Bohu, nejsou ode Mne. Styďte se, protože Mě neznáte. A zatímco bojujete mezi sebou – křesťané proti křesťanům – pohané mezi vámi vnikají do mé církve. Nepřítel pracuje velmi chytře. Jeho lstivým plánem je vyvolat nesvár v mé církvi, a jak opravdová věrnost ke Mně slábne, byly otevřeny dveře, aby pohani mohli znesvětit mou církev a nejsvětější eucharistii.

Styďte se, vy, kdo znáte Pravdu – mé svaté Slovo, dané vám v nejsvětějším Písmu. Každá oběť byla za vás přinesena. Boží proroci, poslaní k vám, byli zneuctěni, pronásledováni a zabíjeni, vizionáři, vidoucí a svatí – všichni uctívaní až po své smrti, ale vámi bičováni, když oznamovali mé Slovo; a pak má vlastní oběť – když jste Mě ukřižovali. A co děláte teď? Dovolili jste těm, kdo uctívají falešné bohy, aby jim vzdali hold na mých oltářích, které jsou určeny k mému uctívání. Dovolili by vám pohané udělat totéž ve svých chrámech?

Historie se opakuje. Pohané se zmocnili církve mého Otce a byli vypuzeni. Znesvětíte-li moji církev a mé Tělo, nebudete už více vhodní k mé službě a Já odvrhnu každého mého posvěceného služebníka, jenž Mě takto zrazuje. Vaše hříchy jsou temnější než hříchy těch, jimž sloužíte v mém jménu, neboť vy odnesete s sebou duše, které jste Mi vzali. Je čas, abyste si vybrali. Buď přijmete Mne, Ježíše Krista, takového, jaký jsem, a ne takového, jakého chcete, abych byl, nebo Mě zapřete. Není nic mezi tím.

Váš Ježíš