Enoch a Eliáš nepřijdou v těle

Čtvrtek, 29. ledna 2015 v 21:30

Má vroucně milovaná dcero, budou to římští katolíci a židé, kdo budou čelit největšímu protivenství v přicházejících časech. Budou trpět diskriminací, protivenstvím a nenávistí, až bude odpadlictví svírat lidstvo. Jejich hlasy budou umlčeny, jakmile nepravdy pohltí mysl Božích dětí, až Zlý oklame svět, aby odmítl Slovo Boží.

Tito Dva svědci budou dál hlásat Pravdu skrze ty z vás, kteří jsou dost silní k šíření ohně Ducha Svatého do chvíle, kdy Velký den Pána sestoupí na lidstvo. Duch Enocha i duch Eliáše zaplaví jejich duše a oni vyvolají pobouření, až budou svědčit o Bohu, Pravdě a Životu, které miliardy odmítnou. Jak bylo předpověděno, těmto dvěma svědkům se bude odporovat a bojovat proti nim, běda však člověku, který se pokusí je zničit, protože Bůh ztrestá své nepřátele, aby těm dvěma umožnil udržet živým plamen své lásky ve světě pokrytém temnotou odpadlictví.

Enoch a Eliáš nepřijdou v těle, ale vězte: budou přítomni v duchu těchto Dvou svědků a právě skrze jejich utrpení Bůh vykoupí ty, kdo jsou slepí k Pravdě.

Nikdy se Pravdy nebojte, bojte se jenom těch, kteří jsou tak plni nenávistí vůči Mně, Ježíši Kristu, že se sníží ke každému ohavnému činu, aby tyto dva svědky umlčeli. Nic však neovlivní, neboť oheň Ducha Svatého se bude vylévat z jejich úst jako meč a pronikat do srdcí těch, kteří Boží milosrdenství nejvíce potřebují. Potom, až přijde čas, tato dvě náboženství budou zakázána a ti, kdo se opováží je praktikovat veřejně, budou obviněni ze spáchání zločinu. Z chrámů vypálených do základů zůstanou jen hromady popela a svět se bude radovat ze zničení věrných Bohu a oslavovat jejich zánik.

Potom Boží hlas zazní v každém koutu světa a z popela povstane nový počátek, Nový Jeruzalém, nový, čistý svět bez hříchu.

Váš Ježíš