Falešní učitelé a proroci

Sobota, 25. prosince 2010 v 10:20

Ježíš: Já jsem Začátek a Konec. Skrze Mne můj milovaný Věčný Otec stvořil svět a také Mnou se svět zakončí. Já jsem Světlo a Spasitel, jenž přivede všechny ty, kteří věří ve Mne, do slíbeného ráje. Ti, kteří navzdory celému mému učení a úsilí mých proroků Mě stále ještě odmítají, do království mého Otce nevejdou.

Ti z vás, kteří dostali dar Pravdy prostřednictvím Písma, musí teď otevřít oči a přijmout mé učení a proroctví, která jsem dal svým prorokům. Konečně je už blízko čas, kdy se vrátím na zem, abych si vzal mé milované následovníky. V poselstvích mých moderních proroků budu však, žel, znovu odmítnut. Vy všichni musíte naslouchat a číst má poselství, která jsou vám dávána mým milosrdenstvím a porozumět jejich významu.

Mé učení se nikdy nezměnilo

Nesmíte zapomenout, že mé učení je stejné, takové, jaké vždy bylo. Ti, kteří přijdou v mém jménu, musí být pozorně sledováni. Jestliže budou hlásat mé Slovo, pak jsou ze světla. Jestliže naleznete mé učení změněno, ať už jakýmkoliv způsobem, jenž se vám zdá podivný, tak odejděte. Neposlouchejte. Tito nešťastníci byli pokoušeni Zlým, aby záměrně falšovali má učení a svedli vás z cesty a uvedli do zmatku.

Každé učení, které nemá původ v Písmu svatém, a které tvrdí, že hlásá Pravdu, je lež. Je to hřích proti Mně a vážný útok na Mne a na mého Věčného Otce.

Falešný Mesiáš

Tito falešní učitelé se zakrátko nechají poznat všude na světě. Najdete je všude, jak křičí z plných plic. Buďte bdělí. Někteří z nich ovlivní mé děti do té míry, že dokonce moji praví následovníci uvěří, že mají speciální božskou moc. Zvláště jeden z nich se roznítí tak, že lidé budou mylně věřit, že je to Mesiáš.

Mé děti budou potřebovat hodně odvahy, soustředěnosti a síly, aby stály pevně při Mně a aby Mně dovolili je vést touto nebezpečnou džunglí plnou démonů. Tito démoni, nyní uvolnění Satanem, jak se poslední dny začnou odvíjet, přijdou v masce mých následovníků a proroků. Shodnou se na tom, aby za svůj cíl si vzali mé opravdové vizionáře, lidi vidoucí a proroky. Pokusí se je svést falešným učením. Budou deformovat Pravdu, aby uspokojili své nemorální záměry – které, viděno z vnějšku, bude těžké rozpoznat.

Moji věrní následovníci, moji posvěcení služebníci a proroci budou ihned vědět, kdo jsou tito zlí lidé. Jejich prohlášení je budou bolet a zneklidňovat, ale co vyvolá hrůzu v jejich srdcích, bude skutečnost, že tolik křesťanů padne do léčky jejich klamnému šarmu. Budou tak přesvědčiví, že přitáhnou do svých zlovolných léček mé posvěcené služebníky, kteří zasvětili život Mně a mému Věčnému Otci.

Volání ke křesťanům, aby jim vzdorovali

Volám vás teď, moji horliví následovníci, požehnaní milostmi Ducha Svatého. Vezměte si svou zbraň víry a zůstaňte silní. Postavte se těm podvodníkům. Vyučujte lidi Pravdě: připomínejte jim bez ustání Pravdu, která je obsažena v knize mého Otce – Knize Pravdy. Toto učení bude trvat věčně.

Mé děti, může být pro vás těžké, abyste jim vzdorovaly a vystavily se světu. Ale rozumějte Mi dobře. Když to uděláte, pomůžete duším. Vaši bratři a sestry ve světě jsou vaše rodina. Všechny vás přivedu do ráje, který jsem slíbil všem mým dětem.

Prosím vás, prosím vás, pomozte Mi, abych nikoho z vás neztratil. Zlomí Mi to srdce, jestli nebudu moci zachránit všechny mé milované děti. Pomocí modlitby, obětí a vytrvalosti mých následovníků všude na světě, bude moci být má vůle poznána.

Pozvedněte teď kalich spásy v mém jménu. Následujte Mě. Nechejte Mě vás všechny vést. Dovolte Mi vás přitisknout na své srdce, abychom se sjednotili a zachránili lidstvo od podvodníka.

Nezapomeňte toto: Miluji každého z mých dětí do té míry, že vítězství, bez toho, že bych je nepřivedl všechny do věčného života, by bylo zahořklé a zlomilo by mé srdce.

Modlete se, modlete se. Modlete se teď všichni a mějte na paměti tato slova – Já jsem Alfa a Omega.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus, Král země a spravedlivý soudce všeho lidstva