Globální moc, antikrist a znak šelmy

Pondělí, 15. listopadu 2010 v 11:00

Teď poznáváš Pravdu a přijímáš moje poselství pro to, čím je. Napiš toto, má dcero: Rychlost, s jakou se proroctví odhalují, se stává zřejmou a viditelnou všem. Dívej se na změny v mé církvi jako na jedno z prvních znamení. K tomu dojde tehdy, až mistr klamu svede mé učedníky na scestí.

Druhé znamení uvidíte, až mnozí z vás už nebudou mít vládu nad svou vlastní zemí. To zahrnuje veškerou materiální kontrolu a armádu. Mé děti, vaši vůdci a všichni lidé odpovědní za starost o svůj lid, ztratí veškerou kontrolu. Budou jako člun bez kormidla. Člun, který řídí, bude bez cíle a oni budou ztraceni.

Mé děti, musíte se usilovně modlit, aby se uvolnilo sevření těchto ďábelských skupin lidí, které budou nad vámi uplatňovat. Nejsou z království Božího a kvůli vychytralému klamu jejich zevnějšku si neuvědomíte, že se jedná o mocnou sílu, která si dává pozor, aby se neprozradila.

Vy, děti moje, nebudete z toho nijak moudré. Budete si myslet, že žijete v těžkých časech, ale tato fasáda je předurčena k tomu, abyste takto uvažovaly. Povstaňte teď, mé děti.

Znak šelmy

Nepřijímejte tento znak. Čím více jich vás bude, co jej odmítne, tím silnější budete počtem. Tato značka – značka šelmy, bude váš pád. Není to tak, jak to vypadá. Jejím přijetím budete čím dál tím více odstraňováni.

Mějte se na pozoru před plánem, který kuje podvodník, aby odstranil všechny znaky mého Věčného Otce a učení Písma z vašeho života. Uvidíte to ve školách, universitách, nemocnicích a v ústavě vašich zemí. Největší ohavnost, která Mi způsobuje hlubokou bolest, je odstranění učení Písma těmi, kdo se Mi, božskému Spasiteli, klaní. Velice brzy uvidíte, že moje Slovo a učení Pravdy bude odstraněno a trestně postihováno.

Vy, moje milované děti, budete velice trpět v mém jménu. Jsou za to odpovědné ty zlé síly. Jsou vedeny Satanem. Najdete je všude, a zejména u těch zodpovědných vůdců, na nichž je závislé vaše přežití. Děti, nemějte o sebe strach. Spíše se bojte o ty ubohé, pomýlené duše, tak nakažené mistrem klamu, že se jen těžko vytrhnou z jeho pevného sevření. Těmto lidem se nedá věřit. Buďte opatrné, jak s nimi budete mluvit. Budou vás držet ve zlém sevření, protože chtějí všechno ovládat. Bude těžké se jim postavit na odpor, protože budou kontrolovat i vaši banku, váš majetek, vaše daně a stravu, kterou potřebujete k přežití.

Avšak to nebude trvat dlouho, protože jejich dny jsou sečteny. Pokud i nadále zůstanou v otroctví Zlého, budou ponořeni do propasti takové hrůzy, že už jen popsat jejich osud by bylo tak strašné a tak děsivé, že člověk by padl mrtvý jako kámen, kdyby jen na jednu minutu zahlédnul muka, která budou muset snášet.

Bitva se začne odvíjet, až ruka mého Věčného Otce rychle dopadne, aby potrestala hříchy světa, které jsou viditelné na této zemi. Hříchy, pro které jsem zemřel. Žádný člověk, jenž přináší svědectví, nebo tajně spolupracuje s touto neblahou, ale spořádanou armádou destrukce, nebude Božím dítětem. Tato zlá armáda plná démonů z hlubin pekla bude vykonávat činy v takové šíři zla, že si to nevinní lidé těžko budou moci představit.

Nepřeji si děsit mé děti, ale Pravda musí být ukázána taková, jaká je, dokud je čas. Povstaňte teď, mé děti. Bojujte s těmito silami zla dříve, než vás zničí. Dejte si pozor na globální předpisy v každé formě, velikosti, tvaru, nebo kódu. Pozorně sledujte vaše vůdce a ty, kteří kontrolují váš každodenní přístup k penězům, za které budete kupovat potraviny a které vás budou udržovat naživu. Budete si muset nyní udělat zásobu potravin.

Toto poselství jste nedostali způsobem, jenž odráží mé učení, ale poslyšte Mě teď. Tato proroctví byla předpověděna. Mé děti, musíte pozorně naslouchat. Duch temnot nyní roste a vy, moji následovníci, musíte stát pevně. Udržujte vaši víru ve Mne živou pomocí modlitby. Všichni moji následovníci se musí denně modlit růženec k Božímu milosrdenství. Ten posilní duše a v okamžiku smrti jim pomůže najít milost.

Moje děti, nenechejte se mými poselstvími vyděsit. Moji následovníci mají nyní ke Mně povinnost. Nechejte Mě to říct. Pamatujte si, že budete naplněni Duchem Svatým, jakmile přijmete mé Slovo. Nebojte se, neboť jste byli vybráni. Vy, má armáda následovníků, povedete k porážce Zlého. Za to je třeba se modlit.

Přicházím s poselstvím čisté lásky. Nechápete, že zažijete ráj, až nebe a země se spojí v jedno? Nemusíte se ničeho obávat. Moji následovníci budou svým tělem, duší a duchem vyzdviženi do říše Boží hierarchie. Uvidíte své milované. Ty z nich, kteří našli milost u mého Věčného Otce.

Dělejte, jak říkám. Modlete se, mluvte se Mnou, milujte Mě, důvěřujte Mi. Na oplátku vám dám sílu. Ochranu si vyproste modlitbou nejsvětějšího růžence, který vám s požehnáním darovala moje milovaná Matka. Tuto modlitbu se musíte modlit na ochranu proti Zlému. Na druhé straně musíte prosit za ochranu pro ty, s nimiž přicházíte do styku, aby vás neznečistili, nebo nezamlžili víru ve Mne, kterou nosíte ve svém srdci.

Modlete se za mé vizionáře a proroky, aby byli ochraňováni. Modlete se za mé posvěcené služebníky, ty svaté oddané služebníky, které jsem vám poslal, aby vás vedli. Ti, stejně jako moji následovníci, podstupují muka způsobená Satanem. Nikdy se nepřestane snažit vás oslepit vůči Pravdě a použije jakoukoliv záludnou taktiku, aby vás přesvědčil, že vaše víra je chybná. Poslyšte, podvodník nasadí logiku a argumentaci zaobalené v laskavém stylu, aby vás přesvědčil, že do vašeho života přináší naději. Prostřednictvím antikrista se bude snažit, abyste uvěřili, že on je ten vyvolený.

Antikrist

Mnoho z mých následovníků padne za oběť tomuto ohavnému podvodu. Mějte se na pozoru! Bude považován za posla lásky, míru a harmonie ve světě. Lidé budou před ním padat na kolena a budou se mu klanět. Ukáže vám svou moc a vy budete přesvědčeni, že je z Božího zdroje. Ale není. Bude vám dávat pokyny způsobem, který vám občas bude připadat zvláštní. Praví věřící budou vědět, že nepochází ze světla. Za jeho vychloubačným a pompézním vystupováním se bude skrývat čiré zlo. Bude se předvádět a ukazovat něco, co se bude zdát opravdovým soucitem a láskou ke všem. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, moje milované děti. Směje se za zavřenými dveřmi.

Mé děti, hrozně vás zmate. Objeví se jako silný, sebevědomý, vtipný, starostlivý, milující a bude považován za zachránce. Jeho pohledná tvář se bude líbit všem, ale brzy se změní. Způsobí ve světě strašné dopuštění a mnohé zavraždí. Činy jeho teroru budou všichni jasně vidět. Zničí vaši nezávislost a bude nástrojem k zavedení značky – značky šelmy. Vy, moje děti, musíte být silné. Nepřijímejte tuto značku, protože když to uděláte, dostanete se do jeho ďábelského, hypnotického vlivu.

Mnozí zemřou pro svou víru ve Mne. Nebojte se, protože když trpíte pro Mne, ve Mně a se Mnou, jste vyvolení. Modlete se, modlete se, abyste nepodlehli vládě jeho teroru. Postavte se a bojujte pro Mne.

Nedovolte, aby antikrist celým svým přesvědčivým půvabem zvítězil nad vaší duší. Nechejte Mě vás teď držet v mé náruči, houpat vás mou Boží milostí, abyste dostali sílu bojovat za Pravdu. Moje láska k vám nikdy nevyhasne. Nikdy byste si neměli zvolit tuto cestu, neboť vy také budete pro Mne ztraceni. Bude to těžké, ale ke zmírnění utrpení dostanou moje děti pomoc mnoha, mnoha způsoby, aby zmírnila vaše utrpení. Teď jděte a modlete se o mé Boží milosrdenství a připravte se na závěrečnou bitvu.

Ježíš Kristus, Král svého lidu

Spasitel a spravedlivý soudce