Honba za blahobytem

Úterý, 30. listopadu 2010 v 12:00

Moje milovaná dcero, soustřeď se a poslyš, co ti musím říct. Nacházíš se v procesu přechodu, jenž se započal v okamžiku, kdy jsi přijala první poselství, až po současné poselství. Pochop prosím, že tato poselství pocházejí ode Mne a už přestaň pochybovat. Umožní ti to lépe se koncentrovat na práci, pro kterou jsi byla povolána.

Vzhledem k záležitostem, které se objevují ve světě, je dnem ze dne jasnější, co se pokouší uvalit na svět ten ďábelský nový světový řád. Organizace spojených národů, jeden z předních mocenských nástrojů nového světového řádu, usiluje odstranit celé moje učení, a k tomuto účelu použije jakoukoliv smrtící zbraň, kterou má k dispozici.

Nebojte se, protože moji věřící budou houževnatě bojovat a nezapřou Mě, hlavně ne v těch zemích, které jsou Mi zasvěcené a které mají oddanou a neotřesitelnou víru. Nebudou stát v pozadí a toto nedovolí. Avšak mnohé země budou bezmocné kvůli nákladům k zabezpečení toho, aby jejich děti byly vedeny v pravém světle.

Jak už bylo uvedeno dříve, hněv mého Věčného Otce se brzy zviditelní na zemi, jak lidstvo pokračuje ve svých pokusech se Mne zřeknout.

Svět se zdá být stejný. Lidé se zdají být stejní. Svět televize ve svém iluzorním růžovém nátěru se zdá být stejný. Lidé strkají své hlavy do písku. Myslí si, že svět zůstane i nadále takovým, jakým je. Žel, mýlí se. Moje povinnost k mým dětem je zachránit je. Zabránit vám, abyste se i nadále nechali vtahovat do prázdnoty slibů, prázdných snů a zrádných ambicí. To jsou radovánky, jimž jste se oddávali po celé roky. Bez vlastní viny jste podlehli slibům, jak se seberealizovat k vlastnímu prospěchu a k sebeuspokojení. Byly vám dávány rady, abyste se starali jen o své vlastní prvenství bez ohledu na to, za jakou cenu. A že vy jste těmi na prvním místě. A vy, s vašimi ambicemi – chamtivostí po bohatství pro sebe a vaše děti – chcete být lepší, než vaši bratři a sestry, jenže ve vašem neustálém bezohledném hledání vlastního sebeuspokojení jste byli podvedeni.

Tyto tužby v jejich matoucím lesku a kouzlu byly mým dětem vštěpovány mistrem klamu. Mnoho mých dětí se bude smát nad tímto poselstvím a říkat, že toto není pravda. Naneštěstí podvodník skutečně existuje, ale většina mých dětí nepřijímá jeho existenci.

Ukrývá se velmi rafinovaně za věcmi, lidmi, jednáním a poutavými podněty. Jeho svádění se projevuje například i v tom, že kdybyste se dnes zeptali nějaké osoby, co by zvolila raději – peníze, nebo mít možnost se spojit se svými ztracenými rodinami – by si zvolila peníze. Zeptejte se lidí, zda by pro hmotný zisk podvedli svého bratra nebo sestru. A odpověď bude znít – ano. Zeptejte se malého dítěte, zda by vyměnilo svůj jednoduchý život za život plný zázraků a vzrušení a odpověď bude znít – ano.

Proč potom moje děti tak těžko chápou, že jakmile vyhrají velkou výhru, mají pocit, že potřebují ještě víc? Bohatý člověk, jenž jednou dosáhl zisku, bude chtít zase získat ještě víc. Důvodem je to, že Satanovy dary zanechají ve vašem nitru skličující pocit prázdnoty. Takto pokračujete dále ve snaze dosáhnout maximální vzrušení, což se zpravidla děje na úkor vašeho bližního. Žádný člověk nezíská velké bohatství bez toho, aby nezpůsobil do určité míry utrpení jiným lidem, které na cestě k tomuto bohatství potká. Žádná osoba, která získá slávu, se k ní nedostane bez toho, aby se jí někdo jiný nemusel zříct. Člověk, který se nepodělí o své bohatství, selže. Osoba, která nevlastní nic, je spíše ochotná podělit se než ti, kteří byli požehnáni materiálním blahobytem.

Moje učení není možné oslabit

Proč moje děti ignorují učení, které učili moji apoštolové od doby napsání Nového zákona? Proč nedodržují principy, na nichž je postaveno? Myslí si, že moji apoštolové jej napsali, aby jej lidé nedodržovali? Toto učení se nezměnilo od časů, kdy jsem opustil tuto zem. Toto učení má svoje opodstatnění. Můžete změnit jeho výklad, oslabit je, dát mu nový význam, nebo vymazat z něj některé části, avšak jedna věc vždy zůstane – a to je Pravda. Pravda zůstane vždy stejná. Nemůže být a ani nebude změněna, i když člověku nevyhovuje. Teď pozorně poslouchejte a mějte na zřeteli toto: Nemůžete i nadále pokračovat po této cestě a současně vejít do království mého Otce. Mnozí ospravedlňují bohatství a slávu, ke kterým přišli, připisujíce je štěstí. Co si ale nemusí uvědomovat, je, že tím zaprodali své duše Satanovi.

Některé z mých dětí vědí přesně, že se dopustily tohoto těžkého hříchu, a přece si z toho nic nedělají. Jiné z mých dětí jsou skutečně přesvědčené, že prostě dělají jen to nejlepší pro sebe a své rodiny. Musí ale pochopit, že finanční jistota je přípustná, ne však honba za luxusem a bohatstvím.

Skutečnost je taková, že velká bohatství se dají získat jen hříchem. Bohatství, i když možná získané bez hříchu, povede opět k hříchu.

Navzdory učení církví mého Otce po celém světě, lidé toto učení stále ještě nepřijímají. Bohatí lidé, kteří usilují o materiální zisk, mají jediného boha. Chudobní lidé, usilující o bohatství, mají jediného boha. U obou je to tentýž – peníze. Peníze jsou zbytečné, když byly získány nepoctivě a když ti, kteří jsou méně majetní, nemohou mít z této zkušenosti užitek.

Peníze, materiální bohatství a všechny nabyté statky těmi, kteří se sami pokládají za bohaté, musí být sdíleny s těmi, kteří je potřebují. Záslužným není ani to, když se peníze dají na charitu jen kvůli vzbuzení pozornosti nebo slávě.

Buďte si jisti, že se zlem, které je teď ve světě plánováno, a když se záměr, ponechat vás s prázdnými kapsami, stane skutečností, tak až potom poznáte, jak malou hodnotu mají peníze. Až zlověstné organizace převezmou vaše peníze a vy s nimi nebudete moci nakládat bez souhlasu s podmínkami, které vám tyto organizace budou diktovat, tak až potom konečně pochopíte, že si musíte zvolit jinou cestu k dosažení štěstí.

Vaše peníze budou bezcenné. Pro přežití bude platit zákon džungle. Ti, kteří mají instinkt přežití, to budou mít lehčí, než ti, kteří si nikdy nemuseli při práci dřít kolena. Osivo a semena k výsevu plodin budou mít větší hodnotu, než milión dolarů. Jednoduchý plod rostliny bude mít pro vás větší cenu, než luxusní auto. Až tehdy, kdy vám bude všechno vzato, budete volat po svém Stvořiteli. A až tehdy zjistíte, že jediný význam má jen láska ve vašich srdcích, protože bez lásky nemůžete růst a ani vstoupit do království mého Otce.

Zamyslete se teď. Buďte opatrní ve své honbě za bohatstvím. Zastavte se dříve, než bude pozdě. Sdílejte a rozdělujte své bohatství a následujte moji cestu. Toto je tvrdá lekce pro moje děti, které mají pocit nejistoty.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus