Hromy a blesky sestoupí na Pánův chrám

Sobota, 3. ledna 2015 v 20:20

Má vroucně milovaná dcero, když Bůh dal světu Pravdu skrze proroky, byl to z jeho strany čin milosrdenství. Tak mnozí na Boha natolik zapomněli, zbožňovali falešné bohy – kteří přicházejí z hierarchie Satana – že začali věřit ve svou nepřemožitelnost. Kdyby nebylo Božího zásahu, mnoho lidí by trpělo strašným trestem.

Co Bůh říkal od počátku prorokům, se stalo. Varování, která dával lidstvu, vedla k tomu, že ti, kdo jim věnovali pozornost, byli zachráněni, zatímco ti, kteří je ignorovali, byli odvrženi. Všechno, co bylo předpověděno, se stane, a ti, kteří se postaví na odpor Bohu v jeho pokusech přinést pokoj a spásu svým dětem, se budou muset zodpovídat ze svého vzdoru. Protože Pravda byla překroucena a Slovo Boží ignorováno, lidé se budou i nadále odvracet od svatého Božího Slova. Jejich sestup do temnot přivodí trest Boha Nejvyššího.

Mého Věčného Otce bolí dívat se na hloubky, do nichž padl člověk v honbě za vším, co mu přináší potěšení. Ale den, kdy svatá oběť bude zastavena, a hodina, kdy podvodníci znesvětí můj oltář, bude posledním trnem, kterým Mi probodnou bok. V tomto stanoveném čase hromy a blesky sestoupí na Pánův chrám, a ten se zhroutí. Běda člověku, který bude mít podíl na tomto znesvěcení, neboť bude zbaven všech milostí záchrany a padne do propasti jako kámen. Pak nikdo neuchrání člověka, jenž znesvětí můj oltář, neboť jakmile Boží ruka dopadne jako těžká sekera, uvědomí si Pravdu.

Mnozí mohou od Boha odpadnout, ale většinou budou stále ještě k Němu volat a hledat útěchu v jeho náruči. Bude ale existovat jádro – banda šelem – jejíž vnější vzhled zakrývá uvnitř ležící zlo, která bude přemlouvat, lákat a přitahovat k sobě duše, jejichž ztvrdlá srdce je učinila dokonalými přívrženci spiknutí k znesvěcení mého Těla. To je skupina, předpověděná už tak dávno, která se pokusí zničit lidstvo. Její moc bude omezená, i když se může zdát velkou. Můj Otec nepřipustí, aby takový odpor vůči Mně, jeho jednorozenému Synu, trval dlouho.

Lidé dobrého srdce se shromáždí a přijdou ke Mně. Největší rozdělení mezi lidmi bude vyvoláno hříchy pýchy a arogance, a pokud se nevzdají svých slabostí, poznají, že je nemožné přijmout mé milosrdenství.

Musíte se držet Pravdy, neboť přimete-li něco jiného než Pravdu – Slovo Boží – skončíte s prázdnou.

Váš Ježíš