Já jsem něžný, milující a trpělivý

Neděle, 15. června 2014 v 14:25

Má vroucně milující dcero, můj plán k vykoupení lidstva a k odhalení mého nového království postupuje kupředu, jak bylo předpověděno. Přinesu světu velký dar a vy, kterým to připadá zdrcující a hrozivé, vězte toto:

Já jsem něžný, milující a trpělivý a vše bude učiněno svatou vůlí mého Otce, který nechce přivodit bolest a úzkost žádnému ze svých dětí a bez ohledu na to, jak zčernalé jsou jejich duše. Kdyby to tak nebylo, zničil by svět a jen vyvolené vzal do Nového ráje. A tak můj Otec čekal a čekal, dokud světová populace nedosáhne svého největšího počtu. Zahájil poslední část svého plánu na záchranu lidstva, aby mohl zachránit najednou velké množství lidí.

Z tohoto plánu nesmíte mít strach, nebo mu odporovat, protože je konečnou cenou toho, kdo vám všem přinese největší slávu. Nesmíte mu vzdorovat, zesměšňovat jej, nebo jej odmítnout, nebo toho rozhodnutí budete litovat navěky. Nikdo se nepleťte do Boží vůle. Aby zachránil velký počet lidí, můj Otec nebude váhat potrestat ty, kdo Mu stojí v cestě k záchraně miliard duší. A i když je Mu každá duše drahá a i když zasáhne všemi způsoby, aby přivedl duše k rozumu, zničí ty, kdo budou zodpovědní za to, že Mu odepřou duše miliónů. Nepochybujte, že za to budou trpět a buďte si vědomi, že tyto duše poznáte podle jejich skutků, a pak podle jejich trestu. Jejich trest na zemi začne v tomto čase, v naději, že pochopí Pravdu. Nedokážou-li to, můj Otec je odstraní.

Boží moc se již v tomto čase na zemi projevuje a vy uvidíte, jak tyto strany v bitvě o duše vystoupí. Zahrnou ty, kdo upřímně slouží Mně, ty, kdo Mě neznají, a ty, kdo Mě znají, ale vybrali si sloužit jinému pánu, ne Mně. Jediní vítězové budou ti, jimž milosrdenstvím Božím budou dány klíče k Božímu království.

Váš Ježíš