Jak lehké je zhřešit

Pondělí, 24. ledna 2011 v 22:00

Dnes, milovaná dcero, jsi konečně pochopila nebezpečí, přicházející od mistra klamu, polevíš-li v bdělosti. Modlitba k mému Věčnému Otci prostřednictvím růžence Božího milosrdenství je důležitá k posvěcení tvé duše.

Moje milovaná dcero, je těžké vyhnout se hříchu. Těžší je obdržet moje zvláštní milosti, než se vyhnout hříchu v jakékoliv podobě. Když jsi byla povolána k této posvěcené práci, budeš vždy cílem útoku Zlého, jenž se při každé příležitosti bude snažit vytvářet negativitu ve tvém životě. Jako prostředky k útoku použije ty, kteří jsou okolo vás, proto se musíte mít před ním neustále na pozoru. Nikdy mu nedovolte vyhrát, protože tehdy se dokáže vkrást do duší a způsobuje strašnou bolest, úzkost a utrpení. Způsobuje rozpad přátelství, zmatek a zoufalství a vkládá do myslí těch, které si vybral za cíl, falešné a zlé myšlenky. Potom, cítí-li se moje děti provinilé kvůli svým vlastním slabostem, protože podlehly pokušení, zažívají pocit vlastní ubohosti, který do jejich životů vnáší zoufalství, soužení a rozervanost.

Děti moje, vždy budete pokoušeny k hříchu. Je mimořádně těžké dosáhnout dokonalosti pro vaše duše a vyžaduje si to z vaší strany velmi silnou disciplínu a rozhodnost. Když padnete za oběť Zlému a zhřešíte, okamžitě se musíte ze srdce modlit a prosit o odpuštění.

Pravidelná zpověď je svátostí, která je velmi špatně chápána. Jen týdenním přistupováním ke svátosti smíření, zůstane vaše duše ve stavu milosti. Když se duše tímto způsobem, a také každodenní modlitbou, posvěcuje, jen tehdy si dokáže udržet mistra klamu od sebe.

Vina hříchu

Když trpíte pocitem viny z hříšného činu, tak se netrapte, i kdyby byl váš přestupek v očích mého Otce velmi těžký. Obraťte se, otevřete své srdce a poproste o odpuštění. Vina je negativní pocit. I když je užitečná, aby řídila vaše svědomí, není zdravé, abyste v tomto stavu setrvávali. Modlitbou proste o milosti k dosažení čistoty duše, která je potřebná k tomu, abyste Mi mohli sloužit. Důležitá je trpělivost. Nikdy nedovolte hříchu, aby vás ode Mne odváděl. Vina nesmí nikdy stát v cestě při hledání spásy.

Pamatujte si, děti, že kvůli dědičnému hříchu budete vždy padat za oběť pokušení Zlého. Modlitbou, půstem, a úctou k nejsvětější eucharistii se ke Mně více přiblížíte. To však vyžaduje čas, jenž je zapotřebí si k tomu vyhradit.

Teď jděte, děti moje, a pamatujte si jednu věc – nikdy nemějte strach obrátit se na Mne, když jste zhřešily. Nikdy se nezdráhejte prosit o odpuštění, když jste plní výčitek. Ale také si pamatujte, že když to neuděláte, vždy znovu přitáhnete mistra klamu a vaše duše se vnoří do temnoty. Tma přitahuje tmu. Světlo přitahuje světlo. Já jsem Světlo.

Obraťte se teď ke Mně a dovolte mé lásce, aby prozářila vaše hříšné, zbloudilé duše. Tak vás velice miluji, děti moje, že když obrátíte vaše srdce ke Mně – bez ohledu na váš pocit osamělosti – nikdy vás neodmítnu.

Jděte v pokoji a v lásce.

Váš božský Spasitel

Ježíš Kristus