Jak porostou počty Satanových následovníků, budou se rozsáhle veřejně hlásit ke svému uctívání ďábla

Pondělí, 3. února 2014 v 21:00

Má vroucně milovaná dcero, mé následovníky poznáte nejen podle jejich víry, ale podle jejich práce. Nestačí říkat, že Mě milujete, pokud nežijete svou víru myšlením, slovy a skutky. Pouze podle ovoce, které ponesete, můžete vpravdě říct, že jste mým oddaným stoupencem. Říkáte-li, že Mě milujete, nemůžete odmítat ty, kdo k vám volají o pomoc – ty, kteří zoufale potřebují útěchu. Nebudete se vyhýbat pomoci druhým, kteří jsou pronásledováni, nebo v bolestech, jste-li opravdu moji. Nebudete mluvit o jiné duši hrubě, nebo nevlídně, jste-li věrní mému učení.

Na druhé straně dokážete jasně poznat ty, kdo Mě uctívají, podle ovoce, které nesou. Ti se nikdy nebudou bát hlásat pravé Boží Slovo, budou vždy mluvit pravdu, nebudou nikdy mluvit špatně o jiném a budou první, kdo přinesou útěchu nemocnému, potřebnému a těm, kdo hledají Pravdu. Budou vždy dávat přednost potřebám ostatních před svými vlastními, projeví trpělivost, když budou napadeni v mém svatém jménu a zůstanou zticha, když budou souženi pronásledováním kvůli své věrnosti ke Mně. Budou se stále modlit za duše ostatních a úpěnlivě prosit o milosrdenství pro celé lidstvo. I když nalézám v těchto duších velkou úlevu a útěchu, usiluji jen přitáhnout do svého milosrdenství duše, skryté pod závojem klamu, způsobeného Satanovým vlivem na jejich život.

Zatímco čekám na Velký den, kdy si vyžádám zpět svůj trůn, musím snášet muka, když pozoruji šelmu, Satana, sedícího si na trůně, paže pyšně spočívající, s nohama od sebe, s hlavou kozla, jak se rochní v podlézavém lichocení, dobrovolně mu vyjadřovaném těmi, kterých se zmocní. Kozel je symbolem jeho nákazy, která pohltí těla a duše všech jím posedlých skrze hřích sexuální nepravosti. Jeho prvním cílem je poskvrnění lidského těla podněcováním k sebehanobení všemožnými způsoby skrze smysly. Jeho vliv bude všudypřítomný a symbol kozla a jeho rohů bude zjevný v každém gestu. Jeho arogance bude brzy vidět v symbolech, k jejichž předvádění pobízí své následovníky, aby mu tak projevovali svou loajalitu v každé oblasti života.

Jak porostou počty Satanových následovníků, budou se rozsáhle veřejně hlásit ke svému uctívání ďábla a pro každého, kdo se domnívá, že je to neškodné, bude moudré, když se teď zastaví. Budou muset úpěnlivě prosit Mě, Ježíše Krista o pomoc k překonání ďábelské moci, vzmáhající se ve světě, vzhledem k moci, kterou bude Satan mít v těch časech.

Za každý čin vzdoru proti mé církvi, můj Otec potrestá viníky. Za každý čin znesvěcení, kterého se dopustí ve svatých Božích chrámech, budou velice trpět. Ale v den, kdy znesvětí mé Tělo, svatou eucharistii, stihne mé nepřátele Velký trest, dosud nikdy neviděný.

Naléhavě prosím všechny, kdo věří ve Mne, vašeho milovaného Ježíše Krista, aby si byli vědomi té největší ohavnosti, která je v tomto čase plánována ke zničení Božích dětí. Bezbožný plán svést duše ke zřeknutí se Boha tím, že se zaprodají tělem a duší šelmě, je lstivě připravován prostřednictvím světa rockové hudby, filmů, politiky a náboženství.

Nadešel čas, aby zamoření bylo oznámeno světu zevnitř Božího chrámu. Zatímco mnoho lidí odmítne takovou ohavnost – až jim bude otevřeně představena – pravdou je, že mnozí z toho nebudou moudří. Ale až se satanské symboly dostanou do chrámů, nad nevinnými bude uplatňována moc a bez vašich modliteb, obětí a utrpení, Mi budou odňati.

Až v budoucnosti přijde čas, tyto duše nebudou věřit vám, kdo znáte Pravdu. Potom, až bude zaútočeno na základ Boží přítomnosti skrze jeho církev na zemi, účinky toho pocítí celá zem. Pak Boží Světlo zeslábne, protože přítomnost Boha vyhasne. Jen temnota se rozšíří.

Prosím vás, moji věrní služebníci, abyste vykonávali svou povinnost a zůstali bdělí ke všem těmto věcem, před kterými jste byli varováni. Mým posvěceným služebníkům, kteří brzy jasně pochopí, co se děje před jejich zrakem, říkám toto: Bude to pod mým velením, takže vám budu dávat pokyny ke splnění vašich svatých povinností zachránit tolik duší, kolik jen můžete tím, že zůstanete věrni mému Slovu a budete živit mé stádo, dokud se sám neohlásím ve Velký den.

Váš Ježíš