Jak se blíží Velký pátek, ti, co Mě trýzní a snaží se zničit všechny zmínky o Mně, budou toho dne velmi trpět

Neděle, 13. dubna 2014 v 19:00

Má vroucně milovaná dcero, je mou touhou, aby ti, kdo Mě skutečně milují, učinili pokání během Svatého týdne skrze dar smíření. Ukážete-li Mi výčitky svědomí za své hříchy, vyliji na vás zvláštní dar přijetí v souladu s mou svatou vůlí. Naléhám na vás, abyste Mi v tomto čase dějin důvěřovali jako nikdy dříve, protože budete-li pozorně naslouchat, budu moci dát slyšet mé Slovo všem – včetně těch, kdo Mě vůbec neznají.

Když Mě moji nepřátelé pronásledovali, udělali všechno možné, aby Mě zdiskreditovali. Vylili si zlost na mnohých chudých nevinných a mučili lidi, o nichž si mysleli, že jsem Já. Šířili lži o mých apoštolech, pokoušeli se Mne mnoha způsoby zdiskreditovat a dostávali návaly vzteku, když Mě nemohli fyzicky napadnout. Byli by Mě zabili, kdyby Mě zajali před Velkým pátkem – kdybych se sám nechránil. Šířili svou nenávist, lži, pomluvy o mé misi a jejich falešná obvinění proti Mně byla šířena do každého města a vesnice před dnem, kdy jsem byl nakonec zrazen jedním z mých vlastních.

Jed, který se řinul z úst mých nepřátel, pocházel od hada, který zamořil jejich duše. Napodobovali ho každým způsobem – ječeli na Mne v zuřivém vzteku, třebaže jejich obvinění byla falešná a nesmyslná. Plivali na mé apoštoly, mučili mé stoupence, stejně jako nešťastné muže, které si spletli se Mnou. Snažili se proti Mně obrátit jiné, kteří o Mně neslyšeli, a říkali ohavnosti proti těm, které nemohli přesvědčit, aby Mě odsuzovali. Všichni ďáblové z útrob pekla Mě trýznili během mých posledních týdnů na zemi, když mé Slovo proniklo srdce mnohých a obrátilo tisíce.

Když má přítomnost byla nejsilnější, nenávist zesílila a řev těch, kdo se postavili proti Mně, byl jako od divokých zvířat. Lidé, kteří se připojili ke skupinám farizeů, aby Mne potrestali, se stali právě tak zlými, jako ti, kdo je popouzeli k ďábelské zuřivosti proti mé pověsti. Byl jsem obviněn, že jsem nečistý na těle i na duši. Řekli, že mé Slovo pochází od nečistých duchů. Řekli, že jsem přinesl falešné svědectví proti Mojžíšovi a že jsem byl poslán Zlým, abych zkazil jejich duše. Ignorovali lásku, kterou jsem šířil, obrácení k vzájemné lásce, které jsem mezi nimi vyvolal a zázraky, které jsem vykonal. Zatímco stále opakovali sprostoty proti Mně, stáli sebevědomě a pyšně a současně se rouhali Bohu, když prohlásili, že mluví v jeho jménu. Přesně takto Satan klame lidi.

Ti, kdo se rouhali proti Mně během mého křižování, nežijí v mém království, neboť podstoupili nejhorší trest. Můj Otec zničí každého, kdo říká, že hovořím hlasem Satana. A tak vy, kdo tvrdíte, že můj hlas je hlasem Zlého, vězte, že vaše utrpení bude horší než smrt. Vaše jazyky už nebudou vylévat jed, jenž Satan vložil do vašich duší, vaše oči už nebudou vidět, protože je to jen temnota, po níž toužíte – a tak budiž. Vaše uši neuslyší nikdy sladkost mého hlasu, neboť odmítáte naslouchat – budiž tedy. Vaše srdce nechová lásku, a tak žádnou lásku už nikdy nepocítí, jakmile jste se uzavřeli lásce Boží. Vaše slova přivodí váš pád, a pokud ti, co Mě, svého Pána a Boha, Spasitele a Vykupitele celého lidstva, obviňují z hovoření zla, už nebudou slyšeni. Zemřou.

V této chvíli můj hněv vůči pokrytcům, co se toulají světem a dělají, že jsou ode Mne, je již nesnesitelný a můj trest dopadne na všechny, kteří na Mne plivou. Pryč ode Mne – nemáte nade Mnou žádnou moc. Odvrhnu vás.

Když slyším křik posedlých, se Satanovou nenávistí v duši, opovažujících se veřejně hlásat svou věrnost ke Mně, je Mi špatně. Hnusí se Mi a nejsou lepší než ti, kteří se velmi rvali o to, kdo zatluče první hřeb do mého těla.

Jak se blíží Velký pátek, ti, co Mě trýzní a snaží se zničit všechny zmínky o Mně, budou toho dne velmi trpět. V ten den, až budete trpět mou bolestí, která vám bude dána, aby vás přivedla k rozumu, poznáte, že Já vás volám. Činím to ne proto, že si zasloužíte špetku mé sympatie, ale proto, že vás miluji – navzdory všemu. V ten den, žádám vás, takto ke Mně volejte:

Ježíši, odpusť mi utrpení, které jsem způsobil tvému Tělu, tvému Slovu a tvému božství.

Já vám s láskou a radostí v srdci odpovím a pomohu vám přijít ke Mně.

Váš Ježíš