Jak se dostat do nebe – účel utrpení

Pátek, 14. ledna 2011 v 10:00

Moje milovaná dcero, způsob, jakým s tebou komunikuji, se začíná měnit. Pokud jsem v předešlých poselstvích upozorňoval mé děti na naléhavost konat pokání k dosažení spásy, budou se následující poselství zaměřovat na pomoc duším k dosažení jejich duchovní dokonalosti.

Dcero moje, vejít do ráje – i když právoplatného domova pro každého z vás – není lehké. Vstupní brána je úzká a tomu odpovídá i malý počet těch, kteří tam mohou vejít. K tomu, aby bylo možné vstoupit, musí duše prokázat pokoru a úplné odevzdání do mých rukou. Když chtějí vejít do nebe, tak musí dát stranou pýchu, neústupnost, žádostivost a lpění k materiálním statkům této země.

Všechny moje děti, které započaly svoji duchovní cestu směrem ke Mně a které už pochopily Pravdu, musí teď na sobě tvrdě pracovat a uvědomit si, jaké duchovní kvality jsou zapotřebí, aby mohly vejít do království mého Otce.

Důležitost pokory

Pokora je pojem, kterému už mnohé z mých dětí skrze mé učení porozuměly. I když mnozí z mých následovníků pochopili její důležitost, jsou zmatení v interpretaci jejího skutečného významu. Pokora znamená upřímnost. Znamená přijmout s důstojností zkoušky, výzvy a ponižování, kterým budete čelit, zvláště když budete přicházet v mém jménu. Moje nejlepší rada je tato: pomyslete si, že jste dítě – jednoduché, nevinné dítě, bez jakékoliv znalosti špatné společnosti, kterou byste normálně poznali jako dospělí. Vždy se Mnou komunikujte svými modlitbami skrze oči a srdce tohoto dítěte.

Držte se jednoduchosti v modlitbách a v rozhovoru se Mnou. Neočekávám od vás, abyste se modlili všechny modlitby, které byly světu dané z lásky. Pozvedněte svůj zrak a podělte se se Mnou o vaše problémy. Odevzdejte Mi je. Budete štědře odměněni, když v životě na sebe vezmete bolest, anebo utrpení kvůli Mně. Možná, že si toho nejste vědomi, ale když takto jednáte, potom zachraňujete mnoho duší a dláždíte jim cestu pro vstup do nebe. Tato skutečnost vám nebude zřejmá až do okamžiku, kdy sami vejdete do nebe, kde zakusíte slávu za váš velkomyslný dar, který jste Mi dali.

Neztrácejte trpělivost, když hájíte svoji víru

Prokazovat pokoru znamená přijímat všechno, co přijde, i když to může být bolestivé. Za každých okolností si zachovejte důstojnost, i když je mým jménem ve vaší společnosti opovrhováno. Braňte se všemi prostředky, a když chcete, třeba i vášnivě, ale nikdy veřejně neopovrhujte útočníkem.

Pravdu mého učení vysvětlujte klidně. Neztrácejte trpělivost. Neukazujte, že máte před útočníkem strach. Nepoddávejte se. Braňte se jen tím, že znovu a znovu zopakujete mé učení. Nikdy nemějte strach otevřeně mluvit pravdu. Nezaměňujte pokoru se zbabělostí. Někteří moji následovníci, kteří chápou důležitost pokory a její význam při posvěcování duší, jsou zmatení a mlčí, když je moje jméno veřejně hanobeno. Ano, nikdy byste neměli soudit osobu, která se vysmívá Mně, nebo mému Věčnému Otci, nebo dokonce mé milované Blahoslavené Matce, ale měli byste setrvat na svém stanovisku a hájit pravdu.

Utrpení jako dar od Boha

Když si se Mnou povídáte jako dítě, pochopte toto: Když otevřete vaše srdce a všechnu důvěru vložíte ve Mne, tak vás povedu, když vás budou trápit pozemské strasti. Neodvracejte se ode Mne. I když je to mučivě bolestivé, děti moje, dívejte se na utrpení jako na dar a požehnání od Boha. Neboť očista je možná jen prostřednictvím zármutku a utrpení. Obětujte Mi vaše utrpení. Když tak jednáte, zmírňujete tím moji bolest, jíž trpím stále znovu a znovu, každý den, agónií ukřižování, když se dívám na hrůzy dnešního světa.

Pro moje děti je přímo nemožné, aby pochopily skutečný účel očisty přijetím zármutku a utrpení v jakékoliv podobě, obzvláště tehdy, když je přijmete s radostí jako oběť pro spásu lidstva. Čím více se ke Mně přiblížíte tím, že Mi otevřete svá srdce, že Mi přenecháte svou vůli a úplně se Mi odevzdáte, tím více tomu porozumíte. Uvidíte, že jen takto budete se Mnou zajedno. A když budete podle toho jednat, vaše starosti a utrpení na zemi se stanou mírnějšími. Postupem času budete utrpení přijímat s radostí v srdci. Obzvláště, když Mi je obětujete jako dar.

Utrpení je darem od Boha a je dopouštěno. Duše, jimž pomáháte, vám zabezpečují místo v království mého Otce.

Moje děti, toto učení není nové. Ale tato jednoduchá pravda vám nebyla připomínána. Moje poselství a učení se nikdy nezměnily. Jsou jednoduché a shrnuty v evangeliích a v Desateru Božích přikázání. Pamatujte si, že když se někomu darujete, tak se tím darujete Mně. Prokazujte lásku vašemu bližnímu a prokážete lásku Mně.

Zacházejte s ním tak, jak byste chtěli, aby bylo zacházeno s vámi. A nikdy nezapomeňte, že když se hněváte na jiné a jste v pokušení udělat jim něco zlého, nebo je potrestat – tak jsem v nich přítomen Já, dokonce i v těch, kteří Mě nenávidí. Když některému z mých dětí způsobíte škodu, tak jste totéž udělali Mně.

S postupem času, děti moje, uvidíte smysl těchto milosrdných činů. Modlete se každý den o sílu, abyste mohli žít svůj život v mém jménu. Vězte, že pokaždé, když druhému odpustíte – i když se vám může jevit jako nepřítel – tím zvětšujete moje srdce lásky a milosrdenství. Za to budete odměněni v nebi věčnou radostí.

Modlete se o vytrvalost. Napodobujte můj život. Nebude to lehké. Ale vaše skutky, a nezáleží na tom, jak malé jsou, pomohou duším.

Váš milovaný učitel a Spasitel

Ježíš Kristus – v jednotě s Věčným Otcem a Duchem Svatým