Jakmile do církve vstoupí zmatek, vyvolá spory. Vězte, že to nepochází od Boha.

Úterý, 4. listopadu 2014 v 16:33

Má vroucně milovaná dcero, Kniha Zjevení se otevřela a každá vrstva bude světu odhalena. Všechny církve na zemi, uctívající Boha, vnitřně usilují udržet si víru v Boha. Každá církev byla napadena a zevnitř zostuzena těmi, kteří v ní páchají strašné hříchy a své jednání potom omlouvají tím, že je prohlašují za Boží vůli. Ani jedna církev, hájící Boží vůli, nezůstala nedotčena tam, kde se uchytila bezbožnost a kde bude Pravda za všemožných výmluv nahrazena k popření Boha v celé jeho slávě.

Jakmile do církve vstoupí zmatek, vyvolá spory. Vězte, že to nepochází od Boha. Jakmile jsou zavedeny různé výklady Pravdy, je cesta, vedoucí k mému Nebeskému Otci, poseta rychle se množícím plevelem. Až se to stane, povede to ke zcela neschůdné, bahnité cestě. Cesta k mému nebeskému království byla lidem oznámena. Je to jednoduchá stezka zbavená všech překážek, jakmile jí půjdete s důvěrou v srdci. Moji nepřátelé budou stále zkoušet bránit vám v cestě a dáte-li na jejich posměch, na jejich lži a umožníte pochybnostem zamlžit váš úsudek, stane se vám tato cesta obtížnou a křivolakou.

Boží Slovo zůstává i nyní tím, čím vždy bylo a Desatero přikázání je jasné – nikdy se nezmění. Cestou k Bohu je držet se pevně toho, co On učil. Bůh nedělá ústupky, ani nestrpí jakýkoliv pokus lidí Pravdu změnit. Věříte-li v Boha, budete následovat jeho Přikázání, přijmete Slovo, jak je obsaženo v Bibli svaté a setrváte na pravé cestě do jeho království. Požehnaný je člověk, který je spravedlivý, neboť pro svou pokornou poslušnost Bohu obdrží klíče od ráje.

Kdokoliv, pokoušející se vás přemluvit k přijetí čehokoliv, jen ne Pravdy, je nedůvěryhodný. Důvěřujte pouze Bohu a nebudete nikdy v pokušení odchýlit se od jeho Slova, neboť podlehnete-li tomuto nátlaku, budete pro Mne ztraceni.

Váš milovaný Ježíš