Je daleko lepší snášet bolest v mém jménu, než být oslavován hříšníky za jednání – zlé v mých očích

Úterý, 18. března 2014 v 16:20

Má vroucně milovaná dcero, ať se nikdo nestydí za pronásledování, kterému může čelit za to, že Mne brání jako křesťan. Nesmíte se nikdy bát pronásledování pro mé svaté jméno, protože shledáte-li, že jste kritizováni proto, že říkáte Pravdu, pak vězte, že jste můj opravdový služebník.

Pouze ti, kdo jsou ve Mně a se Mnou, trpí posměchem nebo nenávistí pro mé jméno. Vy, kdo jste opravdu moji a odevzdáte-li svou vůli tak, že se stane mojí, budete trpět nejvíce. Musíte vždy chápat, že je-li nenávist proti kterémukoliv mému milovanému služebníku nejprudší, můžete si být jisti, že tam je moje přítomnost nejsilnější. Je daleko lepší snášet bolest v mém jménu, než být oslavován hříšníky za jednání – zlé v mých očích.

Moji nejdražší následovníci, dovolte Mi vás znovu ujistit, že má ruka vás vede každý den v této mé poslední misi na zemi. Mé Slovo pohne vaší duší a duší všech miliard, které vás budou následovat – neboť svět brzy uslyší můj hlas. Nechť se vám žádná překážka nestaví do cesty, mluvíte-li o Mně, když připomínáte lidem mé učení a když připomínáte mým posvěceným služebníkům jejich povinnost zůstat věrni mému Slovu, obsaženému ve svatých evangeliích.

Budete-li vyzváni k mému odsouzení, ať už skrze nejsvětější eucharistii nebo skrze pozměněnou verzi Bible svaté, musíte to veřejně a beze studu odmítnout. Musíte bránit Slovo tím, že odmítnete přijmout lži v mém jménu. K ochraně před pronásledovateli, kteří vyvolají pobouření proti mé církvi a všech, kdo zůstávají věrni Božímu Slovu, prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (141):

Za ochranu před pronásledováním

Drahý Ježíši, braň mě v mém boji zůstat věrný tvému Slovu za každou cenu.

Ochraňuj mě před tvými nepřáteli. Ochraňuj mě před těmi, kdo mě kvůli Tobě pronásledují.

Sdílej se mnou moji bolest. Zmírni mé utrpení. Pozvedni mě do světla své tváře až do dne, kdy znovu přijdeš přinést světu věčnou spásu.

Odpusť těm, kdo mě pronásledují. Použij mé utrpení na usmíření za jejich hříchy, aby mohli najít pokoj ve svých srdcích a přivítali Tě s výčitkami svědomí v duších v Poslední den. Amen.

Jděte a mějte útěchu v naději, že všechny mé nepřátele a ty, kdo pronásledují kohokoliv z vás pro mé jméno, vezmu do útočiště svého velkého milosrdenství.

Váš Ježíš